27-05-10

Wat is dat 'zijn' van ons toch ?

IMGA0044.JPG

zijn of niet zijn, maar wat is zijn ?

 

Het begin der tijden heeft nooit bestaan.

We geven en nemen en laten onze sporen na.

Omstandigheden verschilden, we evolueerden...naar meer bewuste energie.

Ook als op een dag blijkt dat ons 'zijn' er niet meer is...en ons als hopelijk verrijkte straling verliet.

Terug naar de roots van biologsch leven, de straling.

Er zijn een aantal mogelijkheden als men over de essentie van het leven wil communiceren.

Ik kan jullie docu's over de schoonheid van het universum doorspelen.

Of foto's, muziek...of jullie aanmoedigen om jullie artistieke talenten te benutten, te studeren...

Ik kan alles vertalen, jullie naar m'n blogs en hun linken en die van anderen doorverwijzen.

Ik zou kunnen verhalen vertellen over de rol die we in het leven van anderen spelen.

Ik zou je kunnen uitnodigen om er over komen te praten of te mailen.

Ik zou video's kunnen posten met ingesproken inhoud.

De inspanning om het leven te begrijpen vertrekt echter voornamelijk van je eigen leven.

Tijdens onze levens evolueren we, gelijklopend aan onze graden van bewustzijn, kennis,ontmoetingen.

Eenieder moet zijn eigen ervaringen doorleven,interpreteren, er mee omgaan, ze delen met anderen.

Leren over wat het leven is.

Leven is niet zomaar iets dat per ongeluk gebeurde.

Het is iets helemaal spiritueels dat zich na een bigbang via straling in materie vertaalde.

Waarom was er een bigbang, waarschijnlijk in een reeks van bigbangs ?

Omdat iets dat dreigt kleiner of gelijk aan nul te worden de tendens tot ontploffen vertoont.

Symbolisch betekent dit dat iets zonder vorm niet kan bestaan.

Als iets zonder inhoud,vorm dreigt te vallen, betekenisloos wordt, gaat het in een andere energie over.

Wegens de druk om te evolueren is levensduurte van energie in een bepaalde vorm beperkt.

Of het nu om materie of biowereld of relaties gaat , basiswet van het bestaan is 'het zin hebben'.

De weg van straling tot atoom, molecule en cel, organisme en onszelf; of van stam tot de samenlevingen van nu alles zit voortdurend in evolutie.

In iedere episode zijn er wetten van aantrekkingskracht die een rol spelen in evolutie van bewustzijn op iedere schaal.

Alles heeft een kern in de micro-en makrowereld.

Sterrenstelsels, atomen en alle atomen die ons innerlijke vormen.

Een atoom heeft een protonpositie(+)en een neutronstand(+--),de omgevende electronen zijn - geladen.

Symbolisch betekent dit dat een atoom of een persoon kan reageren op de omgeving, atomen met ladingen, wij met woorden, mimiek...allemaal vormen van complex samegestelde energie.

Er kan soms ook gekozen worden voor een houding van onverschillig evenwicht, niet reageren.(neutronpositie)

De filosofische vraag is, in hoeverre er keuzevrijheid is en hoe groot de rol van 'determinatie' of vrijheid is.

Wat we ook doen, bijna altijd is het onlosmakelijk verbonden wet wat en wie er aan ons voorafging en hoe we daar zelf als niet geheel nieuwe mix aan karaktereigenschappen op reageerden.

Alles kan altijd logisch-wetenschappelijk verklaard worden...zin en symboliek ervan blijven niet minder boeiend.

Als we de wetenschap op die manier interpreteren krijgt alle gebeuren een zin en een doel.

Leven werd als het ware reeds in het verleden voorbereid met meer en meer bewustzijn als doel.

We hebben een keuze, ons intereseren voor wat vorsers, filosofen,schrijfers te vertellen hebben of niet.

We kunnen de hele dag computergames spelen of ons bezig houden met wat er in de samenleving gaande is.

We kunnen proberen peilen naar hoe het gesteld is met de zielen van diegenen die we meer of minder kennen.

Waar we op lange termijn van gemakkelijk tot moeilijker, niet kunnen aan ontsnappen, zijn de onwaarheden die men ons vertelde of hetgeen we ons zelf wijsmaakten.

co

to be or not to be, but what is 'to be' ?

The begining of time never existed.

We give and take and leave our traces.

Circumstances were always different, 'evolution' you know,... 'beiing' was, is, will always be one.

Even when on a sudden day it looks like 'beiing' isn't there any more.

Maybe it left us, hopefully, as enriched radiation. Back to the roorts of biological life.

There are a number of ways to express oneself if one wants to communicate about the essence of life.

I could pass you films about the beauty of the universe.

I could show you pictures, send you some music, encourage you to use your artistic skills, your talents, study... .

I could translate some texts I wrote so far, guide you to my main blogs and their links and those of others.

I could tell you stories the roles in life we play for others.

I could invite you to come and talk about it or to react by email.

I could post videos with spoken explanation, but the effort to understand starts in your own environment.

It would lead us to far, in time, as one grows older and one learns to deal with emotions, one gets wiser... .

In our own lifetime we evoluate, based on our levels of consciousness and knowledge and people we meet.

Everyone has their own experiences in life to interpretate and deal with, learn and share with others.

Life is not just something that happened by coincidence.

It is something completely spiritual that translated itself in to matter starting from the radiation after a bigbang.

Why was there a bigbang, probably in a cycle of bigbangs ?

Because something that tends to become smaller or equal than zero tends to explote.

Symbolically (spiritually) this means that something without a form cannot exist.

When something tends to become meaningless, it disapears in to another form of energy.

Because of the growing pressure to evoluate, it's lifetime is limited.

Whether a social or an individual relationship, that basic law of 'making sense' controls all evolution.

The road from radiation to atom, molecule,cell, organisms...to us or from tribe to modern society...breads evolution.

In each episode their are laws of attraction that play their part in the game of growing consciousness.

Everything has a core in the micro and macro world. Galaxies, milky ways, stars, atoms...our own inner.

An atom has a proton (+) and neutron position (+-), the surrounding electrons are -

Symbolically this means that an atom or even a person can react or not, atoms with energy, we in words,mimicry...

or one can take an observatorish attitude...opting for a kind of indifferent balance.

Whatever we do always depends of what came in to existence before us.

Philosophically the question is : in how far are we free to choose and in how far are we determined by what and who ?

It might be a question over the border of those who lived and those who live.

One can interpretate something logically-scientifically or (and) symbolically.

If one considers science in this way, it not only tells us a scientific story, but one with a purpose.

Every life once lived, was preparated to become in to beiing aware of more and more.

We have a choice, taking an interest in what philosohers, writers...scientists said and say or not.

We can decide to play computergames all day and taking no intrest in what is goiing on in society.

We can chose to live without taking a real intrest in the souls of the ones we love or happen to know.

What we can not escape from is the untruth we believe in, because we were told so or because we made our selves believe in.

 

cohttp://bloggen.be/houdenvan123/

 

15:52 Gepost door combination in filosofische essays | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spiritual, world, beiing, us |  Facebook |

20-05-10

Mijn tijdsSTELLING

IMGA0156.JPG

 

Stellen dat 'het gekund had dat indien zus en zo' is even waar als "alles kan op een bepaald moment maar zijn zoals het is' Beiden stellingen zijn interaktief en kunnen al eens voor dilemma's in het heden zorgen, dingen die je te boven moet komen om te groeien.  octo

 

 

 

 

in memoriam RiC. minnelijk mens

11:13 Gepost door combination in film-docu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: james, burke, interconnected, world |  Facebook |