21-11-11

de oude catechismus even herbekeken

 

 

filoview productions


ze hadden, hebben hhun waarde de oude leefregels, maar ...

 

tijd voor een andere catechismus :

 

_kruisteken : als kind doe je gewoon mee en je stelt je geen vragen, sprookjes, abstracte dingen als Vader, Zoon, Geest gaan er vlot  in, al begrijp je niet wat men bedoeld…als je dat teken maakt, denk dan aan noord, oost, zuid en west en aan de kracht van het bewustzijn van de kosmos, waarmee we qua evolutie verwant zijn…en wens goede evoluties van zijn van eenieder die je kent, de verhaallijnen van atomaire, cellulaire evoluties gaan verder langs ons, om ons te verlossen uit onze biologische, emotionele, intellectuele en spirituele eenzaamheid, …de toestand ervan; afhankelijk van voorvaderen en onze eigen reacties en inbrengen.

 

-het gebed des heren  Is er een kracht die tussen al die big bang-cyclussen door, minstens een bewustzijn gelijk aan het mogelijke onze had en die daarvoor geen evolutie van het atomaire naar het biologische en zo verder nodig had…zou kunnen, al is het wetenschappelijke feit dat  alles wat kleiner of gelijk aan nul dreigt te worden, onder druk komt te staan en in het zicht van vormeloosheid, onzinnigheid (nihilisme), ontploft een even goed uitgangspunt dat niet alleen geldt voor sterren en atomen, maar ook voor onze relaties met anderen en onszelf.  ‘Zijn naam heiligen’, laat ons gewoon het goede heiligen en Hem in plaats van God, gewoon het Goede noemen, ook een goed uitgangspunt, beter dan een oude man met een lange baard, zoals wij hebben geleerd. ‘Uw rijk kome’…tuurlijk, de geschiedenis is een verhaal dat in positieve richting zal evolueren, ondanks alles.  Bovendien is er naast de stoffelijke geschiedenis ook diegene die over innerlijke evoluties gaat, hoe we met onszelf en anderen omgaan en daar kunnen tips uit klassieke geloven helpen (doe niet aan anderen wat jezelf niet zou willen dat je overkomt bijvoorbeeld), maar soms moet men wel niet op de manier waarop de andere het zou willen hebben voelen en denken en handelen…afhankelijk van de voorgeschiedenissen van mensen. ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’…een stuk van waar mensen door moeten ligt al vast omwille van wie er aan hen voorafgingen en omwille van wat door de kracht van omstandigheden en de eigen inbreng tot verdere evoluties kwam. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, tuurlijk, maar een groot deel van de Kerk is doof voor linkse analyses over waarom er nog armoede, oorlog en zo in de wereld zijn. ‘Schuld vergeven, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’, komt inderdaad goede energie van vrij, maar ook hier niet overdrijven…en ieder zijn eigen verantwoordelijkheden laten uitzuiveren.  ‘Ons niet in bekoring leiden ‘  …om datgene te doen dat ons in vermijdbare moeilijkheden kan brengen, akkoord, maar zelfs anderen willen helpen kan een bekoring zijn die ons veel vermijdbare lasten oplegt, nogmaals leren zien wat een ander zelf moet oplossen is zeker zo belangrijk. ‘Verlos ons van het kwade’…wat veelal begint met het overwinnen van onze negatieve emoties in onszelf en naar anderen toe.

 

De groetenis des Engels  ‘vol van GENade’, genen zijn spiritueel en we weten wel hoe ze doorgegeven worden, het verhaal van de romance tussen Maria en Jozef, een aanrader die zeker in de buurt van meer waarschijnlijkheid komt  is het boek van Laurence Gardner “Maria Magdalena”…wat een vrijheid dit te typen, vroeger kwam men er op de brandstapel door. ‘bidden voor ons zondaars’…bidden is met een goed gevoel in jezelf leren leven en nauwkeurig observeren wat er in onszelf en anderen omgaat, bidden is niet alleen wensen en gebeden opzeggen, maar de dagelijkse realiteiten leren interpreteren.

 

Het glorie zij den Vader  in den beginne altijd weer de vader, zoon en heilige geest…vertaal dit toch gewoon naar verleden, heden, toekomst…of alles tussen dood en leven en alles ertussen…wat eens was, is nog altijd, maar onder een andere vorm, zelfs zonder kinderen krijgen…alle mogelijke wezenlijke eigenschappen bevinden zich enorm vertakt over de menselijke boom der verwantschap…een poging om dit te begrijpen ; wel moeite doen : zie http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  en zoek het verhalend essay ‘er was dus toch leven na de dood’.  (zie lijst onderaan)  (in feite is er alleen maar leven…’nu, altijd en in alle eeuwen der eeuwen’

 

De 12 artikelen van het geloof   de twaalf geboden : (zie onderaan)

 

Geloven kan je niet  alleen via verwijzingen naar spirituele figuren, het heeft meer met jezelf en anderen te maken die je in je leven tegenkwam en tegenkomt en zal tegenkomen, meer met vriendschappen en liefdes en recht op inkomen en werk dan met mirakelen die vaak helemaal niet nauwkeurig zijn overgeleverd, de echte mirakels zijn vaak niet te beschrijven , ze gebruiken vaak de zeer lange termijn, zowel als de korte als het duizendste van een ogenblik. ‘de verrijzenis van het vlees’, verloopt via een genetische agenda. de twaalf geboden : ontwikkel het sterkere in jezelf/ tracht naar objectieve kennis/ overwin je negatieve emoties/ wees solidair met rechtvaardigen/ doe jouw deel van het werk/ neem de tijd voor stilte en natuur /geld was een middel, geen doel/ ontdek de ware betekenis van trouw/ leef niet alleen om te werken/ overmatige consumptie vervuilt jezelf/ ontdek de symboliek van de zin van het leven/ kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

 

Akte van het geloof  ‘de opperste en onfeilbare waarheid’ verwerf je  niet, benader je wel door alle disciplines van kennis,;gecombineerd met de zelfkennis die ook met de kennis van anderen te maken heeft, die beiden meer van subjectieve aard zijn dan objectief.

 

Akte van hoop  hele sterke kracht die men ook dagelijks kan voelen, onlosmakelijk met het geloof verbonden…destructief indien verbonden met negatieve emoties, werkt alleen maar goed als je die overwonnen hebt.

 

Akte van liefde  geloof en hoop voeden zich met de liefde voor het e(s)thische, het dagelijkse, het goede willen en het onzinnige een zin geven door warm met mekaar om te gaan en moeilijkheden te proberen overwinnen

 

Akte van berouw  loopt het mis, probeer misschien eens op een andere manier, uit schuldgevoel worden soms goeie dingen geboren, soms is het onnodig en werkt het nefast, maar daar moet iedereen zelf en met anderen achter komen

 

De tien geboden van God  Rode draad in de evolutie van godsdiensten, men komt bij één god uit, net zoals de wetenschap, alles is één.  Zweren en vloeken en spotten…velen werden er nadien wijzer door.  Elke dag is eigenlijk een ‘dag des Heren’(Levens).  Bijeenkomen met een paar mensen om te filosoferen over het leven, is vaak meer eucharistie dan vastliggende rituelen over te doen. ‘Vader , moeder zult ge eren, inderdaad, maar conflicten mag men niet uit de weg gaan. ‘Dood niet, geef geen ergernis’, vrij duidelijk, maar de Kerk heeft zich vaak achter het moorden geschaard als plicht zelfs…ook al de hoogste waarheid zeker ?’  ‘Doe nooit wat onkuisheid is’…onkuisheid : op een ijdele egoïstische, harteloze, voor het geldgewin , bruut dierlijke manier van de lichamelijkheid van erogene zones genieten…’zonde’ van de tijd inderdaad onder meer.  ‘Vlucht het stelen en bedriegen’…zelfs als het je overkomt zou ik zeggen…moeilijke oefeningen in het mens worden. ‘Achterklap en ’t liegen’…begrijpen, inleven en analyseren…zijn een hoger niveau van bestaan, dat niet iedereen meer en meer bewust aankan. ‘Wees kuis in uw gemoed’, bon, ‘indien gij niet wordt als deze kinderen’ gaat misschien ook in die richting…oversekst zijn, een verslaving, met  traceerbare redenen waar de verslaafde misschien wel nooit achter komt…onder of over, alles wat met té begint is niet ideaal, behalve tevreden dan;

 

De vijf geboden van de heilige kerk  ‘zonden biechten’…in biechtstoel, een beetje een laatste redding, zoals  seks in de anonieme sfeer…moet in eigen omgeving kunnen eigenlijk/’op boet en vrijdag vlees ontberen’ minder vlees eten, niet zo slecht voor velen, zoals vasten ook positief kan zijn/’te communie gaan rond  Pasen’…belang van goede voeding om je goed te voelen…te communie gaan is gewoon een ritueel van vroeger tijden, je kan beter naar een documentaire over de sterren kijken bijvoorbeeld.

 

Aanroepingen onder het Lof  gezegend zij deze of gene of dit of dat, alles en eenieder kan zowel zegen als het tegendeel zijn onder bepaalde omstandigheden, aanvulling in ieder geval, wat niet wegneemt de verdiensten van vele gewone mensen zowel als de iconen van vroeger tijden

 

Allerlei rituele gebeden en gebeden voor het eten enz  als het innerlijke gevoel er is, hoeven al die aanroepingen van heiligen enz er niet bij…respect voor het eten en zijn voortbrengers en bereiders zijn belangrijker, en ’ s morgens de tijd nemen om de vorige dag te analyseren en innerlijk kracht te vragen, daar hoeven niet die heel oude woorden bij, meestal zonder woorden maar met de kracht van goede intenties, geloof, hoop, liefde…is al genoeg

 

 

 

cathechismusvragen :

 

Eerste les ‘wat we moeten weten en doen om zalig te worden’ : er is teveel nadruk op het perfect willen zijn en oneindig goed enz…we vullen mekaar aan en aanvoelen van het hoe en waarom er van, dat is pas ‘zalig’ en het ‘dopen’, gewoon een ritueel

 

Tweede les  als men de gnostische teksten leest (zie linken linkerkolom http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  ) (zonder deze als dé waarheid dan te bestempelen) merkt men dat de Kerk veel met teksten verdraaid heeft of verzwegen)

 

Derde les :   zie vijftigtal filosofische essays onder http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  alles weten en zien in één entiteit…best niet uit te leggen kunst

 

Vierde les :  schepping : zie essays…ps ‘engelen’ : niet zomaar uit te leggen, zie vorige verwijzingen

 

PS ‘erfzonde’  daar waar vorige generaties mee zaten en dat wat wij wij moeten proberen overwinnen     

 

Vijfde les :  zie vorige opmerkingen en verwijzingen  Christus was al mens, hoefde het niet te worden

 

Eenieder heeft zijn eigen biografie waar ook veel van te leren valt.

 

Overige lessen :  veel loopt spaak omdat veel zich beperkt tot het herhalen van dezelfde mantra’s, weg van het persoonlijke leven van de mens met zijn persoonlijke moeilijkheden, altijd maar de Kerk verheerlijkend en vastlopend op abstracte rituele woorden.  De graven die op het laatste oordeel opengaan en de verrijzenis in het vlees en al die dingen, zo gaan die dingen niet…elke geboorte is een verrijzenis van velen van vroeger en nu eigenlijk, een vervolgverhaal…leven na de dood bestaat ook op een andere manier, zonder al dat bijgeloof van een instituut met verdiensten zowel als enorme gebreken en starheid en misleiding.  Leven volgens zijn eigen de wereld liefhebbend geloof is belangrijker dan uit angst wat na te volgen.  Men moet gewoon kritisch zijn om je energie niet daar te steken waar het niet nodig is. Structurele maatschappelijke veranderingen zijn even belangrijk als naar eenieders geval, te doseren naastenliefde.  De wraak van ‘God’ is te herleiden tot de wraak die de mens zelf over zichzelf en anderen afroept.

 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2011/04/23/er-was-dus-toch-leven-na-de-dood.html

 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/gedichten/

 

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

 

de twaalf geboden ontwikkel het sterkere in jezelf -tracht naar objectieve kennis- overwin je negatieve emoties -wees solidair met rechtvaardigen- doe jouw deel van het werk- neem de tijd voor stilte en natuur -geld was een middel, geen doel -ontdek de ware betekenis van trouw- leef niet alleen om te werken -overmatige consumptie vervuilt jezelf- ontdek de symboliek van de zin van het leven -kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

 

 

 

 

 

IMG_1769.JPGduiven zijn niet dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto octo

We vragen ons teveel af of er andere werelden zijn na de dood, het gaat om de observatie en interpretatie van deze wereld en dan gaan er vele werelden open, minstens zoveel als er aarden van mensen zijn.  Er over fantseren is natuurlijk grappig en da's al wat we kunnen : wie weet is het leven niet alleen mogelijk omdat er gestorven is, zoals een auto benzine nodig heeft, misschien rijden wij wel rond op 'bezieling'. (het goede in de mensen 'vertrekt' maar blijft aanwezig en dank zij de goede energie wordt de negatievere zoveel mogelijk dagelijks overwonnen)

gastauteur :  je kan ze onmogelijk allemaal heel de tijd perfect kunnen, de volgende 22...en dat is ook niet de bedoeling

Relax without laziness
Focus without tension
Perceive without projecting
Witness without judging
Enjoy without craving
Reflect without imagining...
Love without condition
Give without demanding
Receive without possessing
Serve without self-seeking
Challenge without dominating
Meditate without identity
Correct without blaming
Overcome without pride
Laugh without cynicism
Cry without pity
Confront without hatred
Guide without superiority
Be without self-defining
Live without arrogance
Enter without self-importance
Depart without regret
Be one with God

~ Mooji

www.mooij.org

 

 

20:14 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-11

tafel bij zonsopgang

IMG_1450.JPG

voedsel voor de geest, en ander

veel van wat ons werd gezegd

zit enigszins of volledig anders in mekaar

eenieder heeft een ander verhaal

aan jou om het onderscheid te maken

kom eens een boek lezen

als je er zelf weinig hebt

nieuwste tip

http://www.recensies.info/genboeken/details/688.html

08:30 Gepost door combination in fotoverhaaltjes, gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-08-11

Priester die niet in hel geloofd :

http://www.youtube.com/watch?v=WtIREJVPfQY&feature=sh...

23:36 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-08-11

Vrij naar Huanchu Daoren

 

IMG_1310.JPG

 

400 jaar geleden een zekere Huanchu Daoren al heel wijze dingen over de geest.

 

Hoe een goede invloed op mensen te hebben ?

-zelfs een oprecht mens kan in het leven het spoor soms bijster geraken

-alle daden met een goede bedoeling en die uit wijsheid voortvloeien, brengen een stuk 'verlichting' bij je zelf en anderen te weeg…(maar ieder zijn eigen verantwoordelijkheden)

- zorg ervoor dat je ruimte hebt innerlijk, dan ben je niet manipuleerbaar".

 

Nog enkele andere tips :

-bewaar de nodige afstand tot het leven, eenvoud en verfijning moeten samengaan, vrijheid en plichtsbetrachting ook

-talenten van verlichte mensen worden niet zomaar aan iedereen getoond, maar hun geestesgesteldheid zal niet voor iedereen verborgen blijven

-zuiveren van hart (=geen ijdelheid en machtsvertoon),nog zuiverder, zij die aan verlokkingen ervan blootstaan en niet toegeven.

-niet weten hoe manipuleren en bedriegen is hoogstaand, hoogstaander is zij die er alles van afweten en er zich niet mee inlaten

-voortdurend beledigd worden is een slijpsteen om je karakter te polijsten

-de menselijke geest kan geen dag zonder verlichting brengende kracht

-de stroom van energie kent geen moment stilstand

-als de realiteit begint te dagen moet je afrekenen met illusies

-overdaad richt ten gronde

-zorgen dat je weldaden nog lang in goede herinneringen van anderen voortbestaan

-beter dan medicatie : eerlijk en in harmonie leven, plezante omgang

-dwangmatig actief ? :niet in evenwicht

-verslaafd aan rust en stilte, opgepast, niet onverschillig worden, geest mag levendigheid niet verliezen

-niet alle kritiek over anderen uitstorten, maar je afvragen hoeveel die kunnen verdragen

-eisen niet te hoog stellen, indien anderen niet kunnen volgen

-verwaandheid en arrogantie zijn aangeleerde eigenschappen, gezond verstand moet zich kunnen manifesteren

-wie fouten weet te vermijden, heeft al succes

-verwacht geen dankbaarheid, het is al heel wat als er weinigen een hekel aan je hebben

-ijver en plichtsgetrouwheid, soberheid en eenvoud…niet overdrijven

-zit je in een impasse ? welke waren de oorspronkelijke doeleinden ?

-heb je succes…ok…maar wat is het uiteindelijke doel ?

-wie een tijdlang rustig heeft geleefd, weet wat afgejakker is

- niet té bezorgd zijn en niet té onverschillig

-alleen diegenen die hun geest tot rust hebben gebracht, weten hoe erg het is om veel zorgen te hebben

-bij betrouwbare mensen moet je iets door de vingers kunnen zien, bij onbetrouwbare mensen, strikte naleving eisen

 

17:48 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-07-11

Gastauteur Bijdrage aan dichter bij de ziel

IMG_1390.JPGOp een heel waardige en prachtige manier
zeggen de dagen ons adieu.
Het afscheid van de dag wordt uitgedrukt in de schemering.
De schemering maakt de nacht welkom.
Het is alsof de schitterende kleuren van de schemering
de nacht in glippen en de nacht bewoonbaar
en verdraagelijk maken,
een plek waar een verborgen licht aanwezig is.
Vaak kan men alleen bij schemerlicht echt de geheimen van de ziel waarnemen.

Evenzo kunnen in de ouderdom, de schemertijd van het leven,
vele van de onopgemerkte schatten in het leven
voor ons beschikbaar en zichtbaar worden.
De ouderdom kan ook een tijd van afstand nemen zijn.
Alle waarneming vereist afstand.
In de ouderdom, als ons leven tot rust komt,
kunnen we op allerlei manieren afstand nemen
om te zien wie we zijn,
wat het leven met ons heeft gedaan
en wat we van ons leven hebben gemaakt.

Het kan een tijd zijn waarin we ons bevrijden van de vele lasten
die we achter ons aan hebben gesleept
over de stenige velden van de jaren...

Soms zijn de zwaarste lasten die mensen dragen
de lasten die ze zichzelf opleggen.
Als men ze loslaat, verlicht men het gewicht dat op ons leven drukt.
Dan ervaart men een lichtheid en een grote innerlijke vrijheid.

Vrijheid kan een van de heerlijkste vruchten van de ouderdom zijn.
Daarmee kan men de schade ongedaan maken die men zichzelf al vroeg in zijn leven heeft berokkend....

....Mijmering voor het slapengaan...

Het menselijk lichaam wordt voltooid geboren,
maar het menselijk gevoel is een voortgaand proces.
Het wordt geboren in elke ervaring van ons leven.
Alles wat ons overkomt, heeft het potentieel ons te verdiepen.

In liefde groeien we en komen we tot onszelf.
Als men leert lief te hebben en onszelf te laten liefhebben,
komt men tot de kern van ons eigen.
Dan zijn we warm en beschut.
Liefde begint met aandacht geven aan anderen.
Soms is het gemakkelijk naar buiten toe grootmoedig te zijn en te geven, en toch gierig tegenover zichzelf te blijven.
Men verliest het evenwicht als men een gulle gever is, maar een slechte ontvanger.
Men moet gul zijn voor zichzelf teneinde de liefde die ons omgeeft te ontvangen.

Liefde is allesbehalve sentimenteel.
Feitelijk is zij de meest reële en creatieve vorm van menselijke tegenwoordigheid.

Vriendschap is altijd een daad van herkenning.
Men wordt zich bewust van elkaar en men heeft het gevoel elkaar altijd al gekend te hebben.
Als het bewustzijn diep is, is er eerbied.
Vriendschap wekt liefde.
Liefde opent een deur van oeroude herkenning.

Men kan een ander alleen maar liefhebben,
als men zich evenzeer wijdt aan de prachtige
maar moeilijke spirituele taak zichzelf te leren liefhebben.
Men hoeft niet buiten zichzelf te gaan om te weten wat liefde is.
Dat maakt ons onafhankelijk.
En dat brengt ons in staat de ander nader te komen,
niet uit behoefte of via het vermoeiende middel van de projectie,
maar vanuit echte intimiteit, samenhorigheid en verbondenheid.
Liefde moet vrijmaken.
Men wordt vrij van de hongerige, verschroeiende behoefte waarmee men voortdurend bevestiging van zichzelf, respect en betekenis voor zichzelf van dingen en mensen buiten zichzelf najaagt.

Een van de kostbaarste dingen die men in een vriendschap en in de liefde altijd moet koesteren, zijn de verschillen.
Teneinde onze verschillen in de liefde te bewaren,
heeft men heel veel ruimte voor de ziel nodig.
Ruimte laat ons anderszijn zijn eigen ritme en begrenzingen vinden.

De ziel van een mens is zeer intiem.
Men ontmoet iemands ziel voordat men zijn lichaam ontmoet.
Als men de diepte en schoonheid van die ontmoeting op een liefdevolle en respectvolle wijze erkent,
biedt vrijen ongeloofelijke mogelijkheden tot genot en extase.
Het herenigt mensen uiterlijk met de oeroude cirkel
die feitelijk als eerste de twee zielen bijeenbrengt.

In de herschepping van het zinnelijke
bereiken de onstuimigheid van Eros en de speelsheid van de ziel een lyrisch ritme.
De schoonheid van Eros is zijn hartstocht
waarin licht en duister elkaar in de mens ontmoeten.

Twee mensen die van elkaar houden,
moeten zich nooit geroepen voelen de buitenwereld uit te leggen waarom zij van elkaar houden of waarom zij bij elkaar horen.
De plek waar zij behoren, is een geheime plek.
Zielen weten waarom zij bijeen zijn
en zij moeten die samenhorigheid vertrouwen.

Als men van iemand houdt,
is het schadelijk te blijven wroeten in de stof van verbondenheid.
Als men de band met de ander blijft analyseren,
forceert men geleidelijk een afstand.
Als men het neonlicht van analyse en verklaarbaarheid laat blijven schijnen op het tere weefsel van verbondenheid,
verschrompelt en vergaat het.
Liefde mag nooit een last zijn, want er is meer tussen vrienden dan wederzijdse tegenwoordigheid.

Als men van iemand houdt die erg gekwetst is,
is een van de ergste dingen die men kan doen
rechtstreeks aandacht schenken aan die kwetsuur
en er een probleem van maken.
Een vreemde dynamiek komt tot leven in de ziel
als men van iets een probleem maakt.
Het wordt een gewoonte
en keert in een bepaald patroon steeds weer terug.

Echte vriendschap laat zich niet schaden of beperken door scheiding of afstand.
Zelfs ondanks de afstand tussen hen
kunnen twee vrienden op elkaar afgestemd blijven
en het verloop van elkaars leven blijven aanvoelen.

Bewustzijn is een van de grootste gaven die men zijn vriendschap kan geven.
Veel mensen hebben kans tot liefde maar zijn zich daar niet echt van bewust..
Gebrek aan bewustzijn verhult dan de tegenwoordigheid van de vriend en leidt tot gevoelens van afstand en afwezigheid.
Helaas wordt men zich pas door het verlies van tegenwoordigheid van haar bewust,
maar dan is het te laat.....

 

Keria

17:37 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-04-11

archieven blog per thema,maand,woordkeuze,tags

IMG_1031.JPGfiloview pictures

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archives/

14-03-11

Prof Brian Cox and cosmos

http://www.youtube.com/watch?v=rAejrPirGxI&NR=1 

de natuur en de mens, beiden soms even meedogenloos, opgebouwd uit 92 elementen

de geestdrift waarmee Brian Cox alle domeinen van de zoektocht naar de aard van materie toelicht, is aanstekelijk...zelfs voor diegenen die het leven maar niks vinden hopelijk....

zijn jongste reeks op de BBC over vergaan en bestaan als onvermijdelijk verbonden, is een echte aanrader

er is heel veel symboliek in de wetenschap te ontdekken immers...

co

andere gast, voor liefhebbers van native wisdom :

http://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDg&feature=pl...

16:35 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-01-11

Fractals and the hidden dimension

http://topdocumentaryfilms.com/fractals-hunting-the-hidde...

1181.JPG

Achter alles zit een prachtig systeem. De wetenschappen leren het aan.

De menswetenschappen zelf, in de diepte vooral door innercommunicatie te snappen.

en voor wie het niet via de wetenschap wil of kan aanvoelen of via de energiën in zijn eigen, via de praktijk van het eigen leven of tal van de eigen essais op deze blog,  vandaag een gastauteur uit de tijd dat er nog geen blogs waren  :

 

ZELF TE INTERPRETEREN en af en toe relativeren in de tijdsgeest , maar niet stuk te relativeren.

Zo kan je 'God' ook gewoon het leven noemen, maar er schuilt veel meer in 's mensenzielen dan men zou kunnen vermoeden.

een ietwat vergeten profeet :

Jezus van Sirach (niet de man van Nazareth die via de schrijvers van het nieuwe testament de faktor'vergeving' naast dat van de bestraffing van het vaak wrede oude testament introduceerde)

 

 

23 Een lankmoedig man zal een tijdlang verdragen, en ten laatste zal hem de vrolijkheid vergelden.

24

2.

Hij zal zijn woorden een tijdlang verbergen, maar de lippen van velen zullen zijn verstand verhalen.

3

Hang hem aan, en wijk niet van hem af, opdat gij moogt vermeerderd worden in uw laatste dagen

4

Neem gaarne aan al wat u zou mogen overkomen, en in de verandering van uw vernedering zijt lankmoedig.

5

4.

Want in het vuur wordt het goud beproefd, en aangename mensen in de oven der vernedering.

3

Ontroer een verstoord hart niet verder, en onthoud de gave des behoeftigen niet.

6

Want als iemand u vervloekt in bitterheid zijner ziel, zijn gebed zal hij horen, die hem gemaakt heeft,

28

5

En verberg uw wijsheid niet om aangenaam te zijn.

12

Als gij in uw mening zeker zijt, zo blijf vast daarbij, en uw woord zij enerlei.

18

6

Wees niet onwetende ook niet in enig ding, noch in het grote, noch in het kleine.

2

Verhef u niet in de raad uwer ziel, opdat uw ziel* niet gelijk een stier herwaarts en derwaarts gescheurd worde.(* bedoeld men  met 'ziel', toestand lager dan wat daar nog boven is)?

3

Gij zult uw bladeren opeten, en uw vruchten verderven, en uzelf laten als een dorre boom.

4

Een boze ziel zal verderven degene die haar bezit, en zal maken dat de vijanden over haar verblijd worden.

7

Zo gij een vriend wilt verkrijgen, zo krijg hem in de verzoeking en vertrouw uzelf hem niet te haastig.

8

Want daar is menig vriend in zijn gelegene tijd, en blijft u niet bij in de dag van uw verdrukking.

15

Daar is geen verwisseling tegen een getrouwe vriend, en daar is geen gewicht zijner schoonheid.

16

7

Een getrouw vriend is een medicijn des levens, en die de Here vrezen zullen hem vinden.

26

8

Hebt gij een vrouw naar uw hart, werp haar niet uit, en geef u zelf aan een gehate niet over.

4

Strijd niet met een klapachtig mens, en hoop geen hout op zijn vuur.

5

Scherts niet met een ongeschikte, opdat uw voorouders van hem niet onteerd worden.

18

Wandel niet met een stoute, opdat hij u niet bezware, want hij zal naar zijn wil doen, en gij zoudt door zijn dwaas heid mee vergaan.

22

Verklaar uw hart niet aan ieder mens, en laat u geen valse dank vergelden.

negen

10

Bij een getrouwde vrouw zit geheel en al niet.

22

10

Een klapachtig man is verschrikkelijk in zijn stad, en die te voortvarend is in zijn rede, zal gehaat worden.

3

11

Een koning, die niet onderwezen is, zal zijn volk verderven, maar een stad zal door verstand der machtigen bewoond worden.

29

Spreek niemand zalig voor zijn dood; ook aan zijn kinderen wordt een man gekend.

30

Leid niet een ieder in uw huis, want de lagen van de lasteraar zijn vele.

35

9

Betrouw uw vijand in der eeuwigheid niet.

10

13

Want gelijk het koper verroest, zo ook zijn boosheid.

18

Ieder dier heeft zijns gelijke lief, en ieder mens heeft zijn naaste lief.

19

Alle vlees vergadert zich naar zijn geslacht, en een man hangt zijns gelijke aan.****

30

Het hart des mensen verandert zijn aangezicht, het zij ten goede of ten kwade, en een hart in genoegen groenende maakt een vrolijk aangezicht.

31

14

Een groenend aangezicht is een teken van een hart dat wel gesteld is, en vinding der gelijkenissen in overlegging met moeite.

21

15

Zalig is de man die met wijsheid betracht hetgeen eerlijk is, en die met zijn verstand van heilige dingen spreekt.

17

16

Het leven en de dood zijn voor de mens, en hetgeen hem behagen zal, dat zal hem gegeven worden.

1

VERLANG niet naar een onnutte menigte van kinderen, en verheug u niet over goddeloze zonen; indien zij vermenigvuldigen verheug u over hen niet, zo de vreze des Heren bij hen niet is.

2

Vertrouw op hun leven niet, en acht hun menigte niet.

3

Want één rechtvaardige is beter dan duizend zulken.

4

En het is beter zonder kinderen te sterven, dan goddeloze kinderen te hebben.

21

En wie kan zijn wegen bedenken? zij zijn gelijk een storm wind, welke de mens niet zien kan; en het meerderdeel zijner werken is voor ons verborgen.

22

Wie zal de werken zijner gerechtigheid verkondigen, of wie zal ze verdragen? Want het verbond is verre, en onderzoeking aller dingen is in het einde.

23

Die klein geworden is overlegt deze dingen, maar een dwaas man, verdwaald zijnde, overlegt dwaze dingen.

24

17

Hoor mij, mijn kind en leer wetenschap, en let met uw hart op mijn woorden.

2

18

Hij heeft hun een getal van dagen, en een bestemde tijd gegeven, en heeft hun macht gegeven over de dingen die daarop zijn.

12

De barmhartigheid van de mens gaat over zijn naaste, maar de barmhartigheid. des Heren over alle vlees.

13

Hij bestraft, en onderwijst, en leert, en bekeert gelijk een herder zijn kudde.

15

Mijn kind, wanneer het u wèl gaat, zo geef geen oorzaak tot berisping, en bedroef niemand met boze woorden, als gij om iets gebeden wordt.

16

19

Zal niet de dauw de hitte doen ophouden? zo is een woord beter dan een gave.

1

EEN arbeider, die een dronkaard is, zal niet rijk worden, en die het weinige versmaadt, zal gaandeweg vervallen.

2

Wijn en vrouwen doen de verstandigen afvallen, en wie de hoeren aanhangt, die wordt stout.

5

Wie zich verheugt in het kwaaddoen, zal verdoemd worden, maar wie de wellusten wederstaat, die kroont zijn leven.

6

Wie zijn tong bedwingt, zal met degene die niet twistig is, leven; en wie klappen haat, die neemt af in boosheid.

7

Herhaal een rede nimmermeer, en het zal u niet wezen tot vermindering.

8

En vertel noch bij vriend noch bij vijand het leven van anderen, en indien het u geen zonde is, zo openbaar het niet.

10

Hebt gij wat gehoord, laat het bij u sterven, en zijt welgemoed, want het zal u niet doen barsten.

11

20

Een dwaas zal smarten lijden vanwege een woord, gelijkerwijs een barende vrouw vanwege het kind.

5

Een wijs mens zal zwijgen totdat het gelegen tijd is, maar een pocher en onwijze gaat de gelegen tijd voorbij.

19

21

Een onaangenaam mens is als een ontijdige klucht, in de mond der ongeschikten zal hij gedurig zijn.

16

Het binnenste van de dwaas is gelijk een gebroken vat, het zal geen kennis vatten, zo lang hij leeft.

17

22

Indien de verstandige een wijs woord hoort, zo prijst hij dat, en doet daar nog toe.

5

Een stoute dochter maakt vader en man beschaamd, en van beiden zal zij ongeëerd blijven.

8

Wie een dwaas leert, die lijmt scherven aaneen, en wekt de slapende uit een diepe slaap.

9

Wie een dwaas wat vertelt, die vertelt het een sluimerende, en in het einde zal hij zeggen: Wat is het?

10

Ween over een dode, want het licht heeft hem begeven. Beween ook een dwaas, want het verstand heeft hem begeven.

11

Ween over een dode zachter, dewijl hij rust.

12

23

Want het leven van een dwaas is boven de dood.

27

Eer alle dingen geschapen waren, is hem alles bekend geweest; zo ook, nadat ze zijn voleindigd, doorziet hij ze alle.

28

Deze zal op de straten der stad gewroken worden, en gegrepen worden waar hij het niet heeft gemeend.

29

Desgelijks ook een vrouw*, die haar man* verlaat, en een erve van een ander bekomt.

*maar wie hoort bij wie ? gedetermineerd van bij geboorte ? zie psychologische linkblogs

30

Want vooreerst is zij de wet des Allerhoogsten ongehoorzaam geweest, en ten tweede heeft zij kwalijk gehandeld jegens haar man, en ten derde heeft zij in hoererij overspel bedreven, en uit een andere man kinderen voortgebracht.*

*de omstandigheden, de factoren waar men zelf niet kan aan doen worden hier vergeten, hier bedoeld men dat ze voor eenieder gelijk zijn en bovendien iedereen die hier ter wereld komt is er met zeer specifieke opdrachten die tot in het genetisch vertakte verleden terugaan

31

Deze zal in de gemeente uitgestoten worden, en over haar kinderen zal onderzoeking geschieden.

33

Haar gedachtenis zal zij tot een vervloeking nalaten, en haar versmaadheid zal niet uitgewist worden.

34

En de nagelatenen zullen bekennen, dat er niets beter is dan de vreze des Heren, en niets zoeter dan dat iemand acht neemt op de geboden Gods.

35

24

Het is een grote heerlijkheid God te volgen, en een lang leven, dat gij van hem aangenomen wordt.

37

Want ik giet lering uit gelijk een profetie, en laat ze, na tot eeuwige geslachten.

38

25

Ziet gij dan, dat ik niet voor mij alleen heb gearbeid, maar voor al degenen die ze zoeken.

 

1

DOOR drie dingen word ik schoon, en sta schoon voor de Here, ja voor de Here en de mensen.

2

Door eendracht der broederen en vriendschap des naasten, en wanneer man en vrouw zich tezamen verdragen.

3

Drieërlei soort van mensen haat mijn ziel, en op hun leven ben ik zeer verstoord:

4

Namelijk een arme, die hovaardig is, en een rijke, die een leugenaar is, en een oude die een overspeler is, en aan verstand afgenomen heeft.

5

In uw jeugd hebt gij niet vergaderd, en hoe zoudt gij wat vinden in uw ouderdom?

9

Aan negen dingen heb ik gedacht, en ze zalig geprezen in mijn hart, en het tiende zal ik met mijn tong zeggen:

10

Een mens die verheugd wordt aan zijn kinderen, terwijl hij nog leeft, en die de val zijner vijanden ziet.

11

Hij is zalig die bij een verstandige vrouw woont, en die met de tong niet struikelt, en die niet dient degene, die zijns niet waardig is.

12

Hij is zalig die kloekheid gevonden heeft, en ze verhaalt in de oren der toehoorders.

13

Hoe groot is bij die wijsheid vindt! doch hij is niet boven degene, die de Here vreest.

14

Maar de liefde des Heren overtreft alles, tot verlichting.

15

Wie ze houdt, bij wie zal hij vergeleken worden?

16

De vreze des Heren is het begin zijner liefde, maar het geloof het begin zijner aankleving.

17

Alle plaag is te verdragen, maar niet de plaag des harten, en alle boosheid, doch niet de boosheid van een vrouw;

18

Alle inval, doch niet de inval dergenen die haten, en alle wraak, doch niet de wraak der vijanden.

19

Daar is geen hoofd boven het hoofd der slang, en daar is geen gramschap boven de gramschap des vijands.

20

Ik heb liever te wonen bij een leeuw en draak, dan te wonen bij een boze vrouw.

21

De boosheid van een vrouw verandert haar aangezicht, en verdonkert haar aangezicht, dat zij ziet gelijk een beer.

22

In het midden van zijn naasten zal haar man aanzitten en zal ongaarne zuchten om harentwil.

23

Alle boosheid is klein tegen de boosheid van een vrouw; en het lot des zondaars valle haar toe.

24

Gelijk een zandachtige opgang voor de voeten van een oud man, alzo is een klapachtige vrouw voor een stil man.

25

Geef u niet over aan de schoonheid van een vrouw, en begeer geen vrouw tot wellust.

26

Toorn en onbeschaamdheid en grote schande is bij een vrouw, indien zij haar man toereikt dat hij van node heeft.*???

27

Een boze vrouw veroorzaakt een neergebogen hart, en een droevig aangezicht, en een harteplaag.

28

Welke haar man niet troost in zijn benauwdheid, die maakt trage handen en slappe knieën.

30

Geef het water geen doortocht, noch de boze vrouw vrijheid om uit te gaan.

31

26* vlammend betoog,amaai

Gaat zij niet naar uw hand, zo snijd haar af van uw vlees, geef een scheidbrief en laat haar gaan.

24

27

Een goddeloze vrouw zal de onrechtvaardige tot een deel gegeven worden, maar een godvrezende vrouw wordt gegeven hem, die de Here vreest.

9

Het gevogelte nestelt bij zijns gelijken, en de waarheid komt weder tot degenen, die haar betrachten.

15

De twist der hovaardigen brengt bloedvergieting, en hun schelden is moeilijk om te horen.

16

Wie heimelijke dingen openbaart, die verliest zijn geloof, en zal geen vriend vinden naar zijn hart.

17

Heb uw vriend hartelijk lief en zijt hem getrouw.

13

28

Het verhaal der zotten is verdriet, en hun lachen bestaat in dartelheid der zonde.

15

De dubbele tong heeft velen bewogen, en heeft hen van het ene volk in het andere verzet,

16

En heeft vaste steden vernield, en huizen der groten omgekeerd.

17

De dubbele tong heeft mannelijke vrouwen verdreven, en heeft haar beroofd van haar arbeid.*?

18

Wie naar haar luistert, die zal geen rust vinden, noch met stilheid wonen.

6

Gedenk aan uw uiterste, en houd op vijandschap te oefenen.

7

Pleeg geen vijandschap tegen uw naaste tot zijn verderf en dood, maar blijf in de geboden.

8

Gedenk aan de geboden, en oefen geen vijandschap tegen de naaste, en aan het verbond des Allerhoogsten, en overzie zijn onwetendheid.

9

Onthoud u van strijd, en gij zult de zonden verminderen, want een toornig mens ontsteekt de strijd.

11

Hoe meer hout men in het vuur legt, hoe meer het brandt; hoe meer het gekijf wordt gesterkt, hoe meer het vuur toeneemt; hoe sterker de mens is, hoe sterker zijn gramschap is; en hoe rijker de mens is, hoe meer hij zijn toorn verheft.

12

29

Een haastige twist ontsteekt het vuur, en een haastend gevecht vergiet bloed.

17

Een goed man zal voor zijn naaste borg worden, maar die de schaamte verloren heeft, zal hem verlaten.

18

30

Vergeet de weldaden niet van hen, die voor u borg geworden is, want hij heeft zijn ziel voor u gesteld.

21

Begeef uw ziel niet tot droefheid, en kwel uzelf niet door uw eigen raad.

22

31

Vreugde des harten is des mensen leven zelf, en vrolijkheid des mans verlengt hem zijn dagen.

21

Hoe weinig is genoeg voor een mens die wel onderwezen is; en hij hijgt niet op zijn bed, hij heeft een gezonde slaap, met een matig ingewand, hij staat des morgens vroeg weder op, en zijn vernuft is bij hem.

22

32

Moeilijk waken, en buikpijn, en pijn in de darmen, is bij een onverzadelijk mens.

11

37

De bliksem gaat haast voor de donder heen, en voor een eerbaar mens gaat aangenaamheid.

19

39

Vier soorten van dingen vertonen zich: namelijk het goede, het kwade, het leven en de dood en de tong is het, die gedurig daarover heerst.

1

DEZE onderzoekt de wijsheid aller ouden, en is bezig in de profetieën.

2

De vertelling der vermaarde manen onthoudt hij, en in kloeke spreuken gaat hij met hen om.

3

Hij onderzoekt verborgen spreekwoorden, en in raadselen der spreuken oefent hij zich.

4

Midden onder de groten dient hij, en onder de vorsten wordt hij gezien.

5

Het land van vreemde volken doorreist hij, want hij heeft wat goed en kwaad is onder de mensen beproefd.

6

Hij begeeft zijn hart tot de Here, om vroeg te komen tot degene die hem gemaakt heeft, en tot de Allerhoogste smeekt hij.

7

En doet zijn mond open tot het gebed, en smeekt voor zijn zonden.

8

Indien die grote Here wil, zo zal hij met de geest des verstands vervuld worden.

9

Hij zal de woorden zijner wijsheid als een regen uitgieten, en in zijn gebed dankt hij de Here.

10

Hij maakt zijn raadslag en wetenschap recht, en overlegt zijn verborgen dingen.

11

Hij brengt de onderwijzing zijner leer te voorschijn, en in de wet van het verbond des Heren roemt hij.

12

Velen zullen zijn verstand prijzen, en dat zal in eeuwigheid niet uitgewist worden.

13

Zijn gedachtenis zal niet vergaan, en zijn naam zal leven tot in alle geslachten.

14

Zijn wijsheid vertellen de volken, en de gemeente verkondigt zijn lof.

15

41

Indien hij in het leven blijft, zo zal hij een betere naam nalaten dan duizend anderen; en indien hij komt te rusten, zo verkrijgt hij die voor zich.

1

O dood, hoe bitter is de gedachtenis van u, voor een mens, die in vrede leeft bij zijn goederen.

2

Voor een man die goede rust heeft, en die het welgaat in alles, en nog sterk is om spijs te nemen.

3

O dood, uw oordeel is aangenaam voor een mens, die behoeftig is en die aan sterkte afgenomen heeft.

4

Voor een die in zijn uiterste ouderdom is, en omtrent alle dingen bezig is, en zichzelf mistrouwt, en de lijdzaamheid verloren heeft.

5

Vrees het oordeel des doods niet; gedenk aan degenen die voor u geweest zijn, en die na u komen zullen, want dit is het oordeel aan uw vlees door de Here opgelegd.

6

En wat wilt gij weigerend zijn in hetgeen de Allerhoogste wel behaagt?

7

Of gij tien, of honderd, of duizend jaren leeft, in het graf is geen bestraffing des levens.

8

Der zondaren kinderen worden gruwelijke kinderen, en die in de gebuurschappen der goddelozen te zamen verkeren.

9

Het erfdeel van de kinderen der zondaars vergaat, en bij hun zaad blijft gedurig versmaadheid.

10

Een goddeloze vader schelden zijn kinderen, overmits zij om zijnentwil gesmaad worden.

11

Wee u, gij goddeloze mannen, gij die de wet des Allerhoogsten verlaten hebt.

12

Want indien gij vermenigvuldigt, het is tot verderfenis, en indien gij geboren wordt, zo wordt gij tot een vloek geboren, en indien gij sterft, zo wordt gij de vloek tot een deel.

13

Al wat uit de aarde is, zal weder in de aarde keren; gelijk gaan de goddelozen naar het verderf.

14

De mensen dragen rouw vanwege hun lichamen, doch de boze naam der mensen zal uitgewist worden.

15

Draag zorg om een goede naam te verkrijgen, want die zal u bijblijven meer dan duizend grote schatten gouds.

16

Een goed leven heeft een. zeker getal der dagen, maar een goede naam blijft in eeuwigheid.

17

50

Mijn kinderen, bewaart de tucht in vrede.

38

(in de 40 tot 50 opsomming profeten en wat ze zoal vertelden)

Werkt uw werk voor de tijd, en hij zal u te zijner tijd loon geven.

 

De ‘vreze’ *belangrijk(*te interpreteren als de wetmatigheid van evoluties inzien ?)

 

ZELF TE INTERPRETEREN en relativeren in de tijdsgeest , maar niet stuk te relativeren.

met dank aan 

http://www.statenvertaling.net/bijbel/jezus_sirach.html

INMIDDELS ZITTEN WE WEL IN DE MODERNE TIJD, een uitreiksel uit een gastauteur bijdrage ter vergelijking van het vorige model :

 

Heeft het zin van van je partner te eisen dat hij naar een soort sterkte in zijn eigen moet zoeken als er een andere man of vrouw in je leven is ? Ergens wel, want in mijn geval leerde ik van niet meer emotioneel onderuit te worden gehaald omdat mijn partner, jij dus (en de moeder van mijn kinderen nog wel) iemand anders had. Ergens wou ik aantonen dat ik wel anders kon reageren dan toen met jouw en mij het geval is geweest. Het is geen verworvenheid die je voorgoed verwerft, als de paden van mensen moeten blijven gelijklopen gaan de vreemdste energiën de kop opsteken om je nog een heel ander eind van de beklimming van bepaalde bergen in het leven bij te brengen.

Ik bewees dit dus aan te kunnen gedurende jaren...voor mijn eigen...voor mijn nieuwe partner in de driehoek misschien de evidentie zelve, voor té fundamentalistische feministen zeker, maar niet voor een man, neem dat maar van mij aan. Trouwens er zijn meer andere soorten dan de hetero die ik ben, je zou raar opkijken hoeveel mannen zich fysiek tot mannen aangetrokken voelen en met vrouwen lijkt dat ook al het geval.

Toen brak er een periode aan waarbij ik alles kon relativeren, eenmaal veel ervaringen allerhande opgedaan. Achter al die emotionele gebeurtenissen en verschillende soorten menselijke geaardheden, verzuchtingen, ging levenslijnen samen die mekaar niet geheel toevallig kruisten. Het leek of er een soort vooraf vastgelegd noodlot mee gemoeid was. Eigenlijk al die personages eens bijeenbrengen, zou nogal de moeite zijn, als ze in de telepatische wereld al niet één zijn...en wat voor een bijna niet na te speuren invloed heeft dat dan wel niet in onze levens en die van anderen. Moet je niet over beginnen redeneren, want voor je het weet sla je tilt als je alle verantwoordelijkheden alleen bij je eigen legt. Eenieder is verantwoordelijk voor het sturen van zijn of haar leven, maar af en toe trekken de passagiers toch wel erg hard aan het stuur van de bestuurder(ster).

Ik zou kunnen zeggen 'we of jij of ik' hadden niet moeten dit of dat', maar als je tal van kortverhaaltjes in mijn werk leest zal je wel snappen dat het ook met onze voorouderlijke erfenissen en met tal van andere omstandigheden in het praktische leven en het ontmoeten van mensen en omgaan met mensen en het waarom ervan te maken heeft. Laat me voorlopig afronden met te stellen dat er in elke mens (mij in hoge mate uitgezonderd, hetgeen de probleemproporties van sommigen op mijn weg, jouw inbegrepen, verklaard) wel een kwelgeest van overgeërfde of zelfopgebouwde kwelgeest aan negatievere emoties schuilt, bij de ene al wat meer dan bij de andere, zowel als een aantal engelachtige eigenschappen... . 'Boze geesten' bestaan alleen via het niet uitgezuiverde verleden dat nog in mensen aanwezig is...maar het goede is op termijn altijd overwinaar...maar de strijd er tussen leren begrijpen, vergt veel kennis, wijsheid en intuitie en leren observeren van je innerlijke wereld en een goed contact met wie het dichtst bij je ziel staat. Mensen die zo een innerlijk intensief contact hebben, lopen de kans dat contact door een niet monogaam of te gescheiden leven te verstoren.

Dit feit verklaard ook veel over de band tussen leven en dood, wat zich vertaalt in het feit dat eenieder die hier ter wereld komt eigenlijk logisch gezien al van in den beginne 'gepland' was, en jij die je geen gewenst kind voelde, heb ik je nu overtuigd ? Tegengestelde ladingen lijken mekaar aan te trekken en toch hebben ze ook een heleboel dingen gemeenschappelijk. Uit onze combinatie kwamen kinderen voort, die een heel andere kijk op de man-vrouw verhouding hebben...geen mensen met een begrip van overbegrip zoals ik, maar gewoon koele scheidsrechters die er van uitgaan van zodra er hun iets aanstaat (flirten met anderen bijvoorbeeld) dat het dan over en uit is. Veel makkelijker dan overbegrip aan de dag te willen leggen in driehoeken. Een verbetering van een bepaalde erfenis kan je dat op een bepaalde manier wel noemen. Aan de andere kant is er een stuk van hun vertrouwen weg, maar dat houdt hen alerter misschien.

Het leven is niet alleen keihard soms, maar ook heel mooi. Je ziet van alles heerlijks om je heen gebeuren, des te wijzer je wordt. Al lijkt het niet heerlijk en eerlijk soms ook. Ook bij mensen in jongere generaties gebeuren nog altijd dezelfde oude dingen op andere manieren, in een ruimer kader van met mekaar omgaan. Kinderen blijven geboren worden vanuit de evenwichten en onevenwichten van de voorgeschiedenis en ze vullen de plaatjes volmaakt aan. Het wezenlijke in zielen zoekt immer zijn weg, ook in de mensen zonder kinderen. Jongeren komen de vlam van hun leven tegen en laten ze door hun handen glippen en haken af en iemand anders wordt er vader of moeder mee. Allen voelen we wel eens of we precies niet als wezen bij ons lichaam of familie passen en toch is dat zo, zelfs bij iemand die zijn echte vader of moeder niet kent. Dat onze eigenwijze kinderen er van ons zijn kan je echt helemaal zien. Alles heeft altijd welbepaalde redenen en die laten zich voortdurend doorheen het leven raden. Probeer dit niet alleen logisch maar ook intuitief te begrijpen en leer ook vooral de details te begrijpen, geniet er van, probeer het niet altijd te delen of door te geven of er les in te geven zoals ik al te veel doe.

Toch heb ik zelfs de indruk dat het woord sex, ondanks de commercialiteit en het ruigere en de gelukkig ter voorkoming van verscheuring ,beperkte vrijheid er rond, voor velen meer een edeler woord aan het worden is. Er lijkt ook meer openheid rond te ontstaan. Toch beleven de meeste mensen niet de diepte van dit alles, van de ware achtergronden van hun zijn, zijn ze zich niet altijd (gelukkig niet altijd) bewust. Het zou te pijn doen en ook daarom hou jij zoveel afstand van een peiler van de ziel zoals ik. Mijn vorige en eerste brief na jaren, je hebt er niet op gereageerd. In het begin begreep ik zo iets niet, ik die jaren en jaren de kinderen alleen opvoedde enz... Ik begrijp het al beter, maar je wordt niet bedankt deze keer. Trouwens deze stuur ik je niet, want je reageerde niet en laten lezen of publiceren, bah nee, who cares en een ander zou het toch niet begrijpen. Te lang heb ik gedacht dat ik langs die weg een ander van onheil zou kunnen behoeden; wat twijfelachtig is, want eenieder moet zijn eigen weg tot inzichten komen...al zijn dat dan vaak kunstmatige inzichten die hem of haar moeten afschermen van wat er werkelijk gebeurde en waarom alles is zoals het is. Toch zegt iets in mij dat dit schrijven ooit zoals onze levens, velen ten nut kan zijn ook. Wait and see...misschien alleen door dit al schrijvend van je af te schrijven en overdenken, misschien verbetert de visie die je anderen met gesproken woorden doorgeeft er ook door.

Grootouders zijn we nog niet. Het waarom daarvan is weer eens een ander paar mouwen. Misschien bij een volgende reactie van jou, meer daar over.

We zijn geboren na een tijd waar er bijna niks mocht, meegeëvolueerd naar een tijd waarin bijna alles mag en kan op relatiegebied. Net als of alle onderdrukking van vroeger moest worden rechtgetrokken. Het leidde tot allerlei verlichting en spontaniteit, maar het bracht veel problemen mee en verschoof veel problemen bij onnodig geëxperimenteer. Maar als iets gebeurd zal het veelal wel nodig zijn zeker ?

Alleen liefdes, laat ons ze relaties noemen, waarbij materiëel en geldelijk gewin aan de basis liggen, zijn echt heel heel lachwekkend en staan heel ver af van het wezenlijke in de mens...behalve als de praktische vruchten daarvan in een volgende generatie voor onbaatzuchtiger dingen aangewend worden (door als tegenreaktie tegen bepaalde graden van hebzucht onbaatzuchtiger dan de vorige generatie te willen zijn. Ook dat kun je als kind of zelfs later als volwassene en oudere mens misschien aanvoelen in generatiekonflikten of andere.

Of als je als puber een partner begint te zoeken en er geen wil die te veel op je moeder of vader lijkt, zal dat in het ene stuk van die iemand wel en in het andere stuk helemaal niet het geval zijn. We zijn zo'n beetje een puzzel van over de generaties heen, zal ik maar zeggen. Soms krijgen we zelfs een deel van de eigenschappen en looks van ooms of tantes mee.

In alle geval wat mij betreft en de redenen voor mijn bestaan, andere dan verwekking van kinderen en het bouwen van ons huis en het zorgen voor bestaanszekerheid...mijn literair en vorserswerk dus...ik ben daar toch ook maar ondanks onze scheiding of misschien ook desdanks in geslaagd... en ik ken er geen die me dat op een dergelijke manier hebben voorgedaan...ik zal mijn eigen maar eens bestoefen, ik ben toch maar een krak in het inhoudelijke schrijven geworden. Het heeft me wel ook een stuk van mijn gezondheid gekost. Een vrouw die volledig achter mijn werk stond, ik heb wel heel veel steun gehad, ik ben er heel kort bij geweest...maar ook dat werd me door omstandigheden niet gegund. Rest me nog de werking van het wezenlijke doorheen de geest een beetje in kaart te brengen, na de ontleding van filosofie, politiek, emoties en mijn voetafdrukken in de kunst om dit alles nog meer duidelijk te maken. Als ik dat nog ga aankunnen ten minste. Goed dat ik een paar dingen mankeer of ik zaagde alle dagen hout en ik zou met de wijsheid die ik nu heb ook tevreden zijn.

Een al bij al tevreden man, hopelijk aan het eind van de zomer van zijn leven gekomen, zodat hem nog herfst en winter resten om met een gewoon eenvoudig, ongecomplexeerd iemand van het leven te nemen en geven of de draad van mijn tweede 16 jarige relatie terug (min enkele perioden dat het af was) terug op te nemen dus...jij en ik hadden eigenlijk alleen de laatste drie maanden ruzie en iets in mij zei me dat ik je moest vergeven en terug proberen winnen, wat ik trouwens drie maand probeerde. Of,indien mijn huidige relatie stopt... zet het lot mij weer voor andere, bijna onmogelijke uitdagingen ? Ik ga er voor bedanken denk ik. Een gescheiden fietsmaker heeft mij eens gezegd dat een vrouw die niet tussen twee mannen kan kiezen of zich niet aan één bindt, dreigt minder evenwichtig te worden...of ik weet niet wat te krijgen...daar ben ik nu al wel een paar keer getuige van geweest...weet je nog je geknelde spier, toen ik nog van niks wist ?

Het lijkt er sterk op dat, indien men er niet in slaagt van ietwat een eerlijk mens en onbaatzuchtig mens te zijn en vooral, indien men zich op gevaarlijke paden beweegt; dat men in situaties terrecht komt waarbij het ene personage de schuld van de eigen wegen op de andere probeert te laden...als de ezel eenmaal gezadeld en gepakt is, is deze dan weer klaar om het gewicht naar anderen die hij op zijn berg ontmoet te sleuren...op de duur herkend die ezel dan dat de anderen die hij of zij op zijn pad tegenkomt, eigenlijk ook bepakte ezels zijn die wel zouden willen ontsnappen, maar niet meer kunnen vaak. Zijn is niet alleen aan transport van dingen van de anderen doen.

Vannacht schreef ik tussen de jacht op twee muggen in door : 'velen moeten volledig door het verdriet van ook anderen heen om weer eens verliefd te kunnen worden'. En : 'normaal valt een goede, eerlijke inborst op een aardig, lief net meisje (en omgekeerd) en dat zou het begin van een gelukkig leven moeten zijn...voor sommigen lopen de dingen nu eenmaal wegens voorgeschiedenissen en het afwentelen van die geschiedenis op anderen nu eenmaal niet zo...het kan goed zijn dat de helderste wezens en de krachtigste schouders het meest te dragen hebben via een systeem waar we zelden een duidelijke kijk op hebben, voortgedreven door onze emoties en ons steeds maar willen en willen...(zelf invullen).  Wat kan je meer doen dan een vriend of vriendin raad geven, zonder je er mee te verbinden als je je niet vrij voelt. Een houding van onverschillig evenwicht, maar toch betrokkenheid, zorgt dan voor de nodige afstand.

helderziendheid is eigenlijk niet paranormaal

helderziendheid bereiken betekent eigenlijk gewoon beseffen dat wat men er mee bedoeld (het leven in al zijn facetten eigenlijk), een staat is die men bereiken kan dooralgemene kennis, doorgronden van de eigen levensloop en inleving in de levens van anderen en de coordinatie ervan, niet alleen door het gesproken en geschreven woord, maar door de ontmoeting met je innerlijke evenwicht doorheen dit alles____'de toekomst voorspellen kan je beter door je leven in handen te nemen', las ik eens ergens

 

 

 

Heerlijk over liefde pennen-categorie ‘beeld en woorden’

geliefden, getrouwd of in welke vorm van samenleven dan ook, willen mekaar op momenten soms door klagen en zeuren, flirten met... bewust uit een relatie duwen en tevens de indruk wekken dat het allemaal de fout van de andere is, soms net in een periode dat de andere dacht net in een onbezorgde relatieperiode te zijn beland, slaan, wie weet welk een domino's van het verleden in het heden toe en lijkt de toekomst voor beiden ofwel een beloftevolle lat-relatie, vrienden-relatie, open relatie... of een eindpunt, met nieuwe vooruitzichten om van te leren ?

Velen hebben soms vele hoogtes en laagtes van velen moeten delen vooraleer ze zelf begrijpen dat er verdriet bestaat waarover niet zo maar kan worden gepraat met woorden. Misschien houden tranen dan nog gezond...of..enz

Het beleven van het bewuste wezen in jezelf, ben je zelf

Dat spiegelbeeld van het wezenlijke zijn, concreet door je eigen vertaald; is ook het spiegelbeeld van de buitenwereld. Voortdurend zit je de gevoelens, gedachten, beelden daaromtrent in te schatten om de verbanden te ontrafelen, zin te zoeken en alles ten goede te proberen keren

-het jaloezie- monster in vele van zijn facetten :

Met een grapje beginnen : in plaats van jaloezie te hebben, gewoon de volgende beklagen. Menigéén heeft er al eens last van, van miniem tot gemiddeld en veels, veels te veel. Soms klopt de intuitie, soms zit men er helemaal naast. Het vuur van de jaloezie, eenmaal in gang, probeert alles te verorberen...met wat brandstof uit herinneringen van het verleden er op gegoten, is het soms niet te stoppen en paranoia- achtig...we hebben het natuurlijk maar niet alleenlijk over de biologische jaloezie, die soms niet moet onderdoen voor andere vormen. De biologische jaloezie heeft natuurlijk zijn redenen in de vraag welk leven nu mag en moet tot stand komen en welk niet...als of wij in onze bescheidenheid daar allemaal een volmacht voor zouden hebben om dergelijke complexe codes te begrijpen. Als men veel last heeft van jaloezie is het best niet al te zeer met het subject dat in bepaalde situaties (scheiding, ander verblijf...)niet direct 'controleerbaar' is, bezig te zijn. Alle soorten opwinding die dat met zich meebrengt schaadt waarschijnlijk de gezondheid...of activeert het de kwaliteit van de genen ? Niet alles moet en kan worden uitgetest.

Ook al heeft men het monster al lang overwonnen, toch kan het op bepaalde momenten weer opduiken. Mensen die al enkele partners hadden, merken soms op dat ze maar bij een paar echt jaloers konden zijn, namelijk bij de vrouw van hun kinderen en iemand waarvan ze denken dat hij of zij best geen kinderen met die of die man of vrouw krijgt...in sommige gevallen pushen ze het door hun gedrag, in andere gevallen niet. Niet alleen 'kinderen' hebben met of willen hebben met, is een reden tot jaloezie. Het monster is op zijn best bij fantasiebeelden over de partner met iemand anders. Grappig, of helemaal niet grappig, is dat men soms duld dat de ander iemand nieuw' heeft' om ook iemand anders te kunnen 'hebben'...met of zonder onderlinge afspraak. Ijs is , zoals u weet, heel glad en het komt inderdaad bij tijd en wijlen terug.

Het echte belang van fysieke trouw, buiten de genetica, heeft qua menselijke goedvoelen, bij de meesten (?) niet zozeer te maken dat men bij het scheiden armer wordt, maar is vooral belangrijk om jezelf niet al die zware emoties aan de hand te doen. In sommige gevallen is 'trouw' zijn echter een aangeleerd iets dat, indien je het echt te extreem wil volhouden, ontaard in de andere pool, de slipper...die alleen langdurig verrijkend kan zijn (soms met vallen en opstaan) indien twee mensen spiritueel meer bij mekaar horen dan twee anderen. Soms wordt er alleen maar wat geflirt omdat men de andere op het belang van de eigen 'waarde' wil wijzen of dat men er een melancholisch soort aandacht mee wil ervaren. Een klein beetje meer of minder van dit of dat hormoon, zal wel gezond zijn zeker ? Een brand kan je blussen, maar soms wordt hij oncontroleerbaar.

Soms is jaloezie iets dat ontstaat in voor iemand ongunstige ervaringen met ouders en de daaropvolgende soorten relaties of gewoon ook dat men zodanig geduld met iemand heeft gehad in lief, maar vooral leed, dat het dan driedubbel erg is dat je wordt ingeruild voor iemand waarmee de partner minder zichzelf worden kan. Soms kan dat niet anders en moet je je er mee neerleggen. Soms is alles aan je stiergehalte gebonden, heel gewoon in het dierenrijk, al zijn vrouwen vaak jaloerser dan mannen. Vaak potsierlijk is het als het niet zozeer om een gevecht voor de beste genen gaat, maar om materiële bezittingen bijvoorbeeld. Worden onze DNA-strengen er beter van ? Je zou ook kunnen stellen dat je niet daadwerkelijk ontrouw hoeft te zijn, om aanleiding tot jaloezie te geven. Sommigen voelen zich vaak belachelijk onnodig, of zijn verplicht van in de meeste gevallen anoniem; grote dosissen porno tot zich te nemen...als of dat ook niet meetelt in het aanvoelen van waar die energie achter af dan komt.

Tot slot, indien je je partner achteraf vraagt wanneer 'het' dan gebeurdt is en het tijdstip klopt met een soort jaloers gevoel dat je overkwam, meldt het ons en we zullen het bij onze studies rond het fenomeen telepatie, voegen. Ook het tjdstip van intieme gesprekken die men 'aan de andere kant' had, kan interessant voor ons zijn. Trouw, uiteindelijk, heeft zijn goeie en minder goeie redenen, maar is een heel valabel iets. Ergens vertrek je van een maagdelijke situatie die soms evolueert naar 'hoe zou het zijn met die of die andere'...al is het soms maar een heel klein beetje, want je bent content met met je partner of gezin. Toch kunnen mensen niet altijd de opgelopen trauma's van hun partner inschatten, nog dikwijls het gestook achter hun rug van exen of schoonouders, vrienden, ouders... . Trouw heb je niet helemaal alleen in de hand, of je moet al vooraf over een soort grote wijsheid daarover beschikken. De situatie van 'je voelt je ok, alleen omdat je trouw zo vanzelfsprekend acht', kan danig uit de hand lopen.

Tweede slot. Er is meer tussen hemel en aarde, hoe meer men tijdens zijn leven met alle mogelijke schaduwkanten afrekent, hoe sterker we als ziel in de geestelijke wereld overgaan...en...hoe minder problemen je ouders onderling en naar ons toe oplosten dus , hoe meer er op ons bord komen ... ? Dat zou allemaal kunnen vermits de ziel en de geestelijke energie één zijn. We zijn immers een mix van de verlenging van onze voorouders en ook de meer en mindere hoeveelheden testosteron, dopamine (op opwinding gericht) en oxytocim (meer op kalmere ervaringen gericht), spelen mee in een spel waarvoor wij een leven tijd hebben om het te begrijpen...een leven en langer. Zoals alles is alles een test...om ons weerbaarder te maken, maar dat het leven ons maar te veel jaloezie bespaart...het is niet nodig mensen die bij mekaar horen te provoceren.

------------------------------------------------------------

 

De mate en de aard van lotsverbondenheid bepaalt de kwaliteit ervan...en beperkt soms doelbewust en daarom niet negatief...onze vrijheid...en is tegelijkertijd onze grootste vrijheid

alleen Voor wie er vanwege doorleefde ervaringen voldoende interesse voor heeft en er naar vraagt

Moeten we als, voorouderlijke mix die we zijn, niet afrekenen met zoveel mogelijk negatieve emoties om tegen de tijd dat we sterven als energievorm een zo weinig mogelijk hinderlijke energievorm te zijn voor diegenen die we hebben gekend ? Wie was, beïnvloed wie is en wie is kan er door verheven of verstoord geraken en dientengevolge verheffen of verstoren. Op school leerde je vooral vroeger wel veel over de sociale en politieke geschiedenis, maar zelfs indien het echt nodig zou zijn, observeren weinigen welke de wezenlijke levenslijnen waren van hen die aan hun voorafgingen. Meestal onbewust, ondergaan we de domino’s van het leven. In dit proces ontmoeten mensen mekaar en hun aantrekkingskracht staat in relatie tot die domino’s.

Meer in concreto

Ooit kan je een liefdsband gehad hebben met, of heb je een band met iemand die de bovenvermelde dingen ook al door heeft, of volgens een bepaalde manier probeert door te hebben. Je kan dan urenlang onder mekaar, praten over de gewoonste tot de meest gecompliceerde of artistieke dingen enz… in enkele gevallen groeit zo een band uit tot een platonische, soms een lichamelijke band ook. Als er dan één van de twee niet vrij is, kan je twee richtingen uit, verdragen of niet verdragen van de lichamelijke éénwording van het klassieke paar. De sterkste schouders, die het doorheen hun eigen ervaring op de duur konden verdragen dat er nog iemand anders een biologische eenheid had met diegene met wie ze de innigste band hebben…zal op de duur toch spiritueel en biologisch eenzaam worden en hoe langer de andere niet kiest, des te pijnlijker de gevolgen voor eenieder bij tijd en wijle tussen de hoogtepunten door. Zeker in een relatie die al heel veel lijden te verduren kreeg, is het aangewezen van niet te twijfelen, ook al zijn er kinderen; ofwel van uit te maken in hoeverre je oude partner dan toch je lotgenoot is. Wil je op de duur niet aan pillen, dan moet je voor je spiritualiteit kiezen, niet voor de domino’s…anders maak je het leven van mekaar soms tot een hel.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de partner gewoon uit ijdelzucht verder wil gaan met het zoeken van partners onder zijn of haar spirituele waarde en niet in de lijn van de spirituele maar de zuiver aardse lotsverbondenheid. (alhoewel beide stevig vermengd verschillen de gehaltes). Of was de lotsverbondenheid een vergissing en een spoor dat voortkwam uit de eerste nare aardse ervaringen van één van de partners of alle twee. De assertiviteit om van uit mannelijke of vrouwelijke principes te ageren, gefnuikt door allerhande vormen van misbruik, uitbuiting of brute overheersing bijvoorbeeld.

De scenarioschrijvers, wetten nauw met genetica, gezondheid verwant :

-kom je in contact met bijvoorbeeld ouderen dan leeftijdsgenoten van dezelfde sexe dan verlies je een deel van je assertiviteit en dat brengt op je latere heterosexuele weg in contact met mensen die op de één of andere manier ook slachtoffer waren van bijvoorbeeld incest, of mensen die eigenlijk niet heterosexueel zijn en tal van aanverwante problemen waarvan de dragers hun pijnen op anderen proberen overdragen of hun frustraties uitwerken (na een periode van bloei, wel te verstaan)(als of de schenarioschrijvers van de domino's de touwtjes in handen hebben)

Nog anderen ontmoeten personages op die weg, mensen die om de ene of andere niet-medische redenen abortus moeten menen plegen enz.... . Over de ware redenen van ongeluk wordt soms best niet gesproken, want die zijn te pijnlijk en pillen makkelijker (al is dat in een aantal gevallen nodig, als een geschenk van de voorzienigheid, maar in hoeverre doorleef je dan het leven ?) strelen bijvb. of enz...is veel gezonder

-soms is een mens van al dat emotionele gedoe zo moe dat men na een negatief einde van een positieve ontmoeting beland in een toestand waarop, door een soort fase tussen rusten en slapen in, een aantal positieve telepathische energiën de ether in gaan, met uitwerking wie weet waar

-de totstandkoming van nieuw leven, wanneer voorafgegaan door partners die niet meer zeker van mekaar zijn, kan (hoeft niet) later problemen meebrengen op vlak van eigenwaarde of ook een overbehoefte aan aandacht met behaagzucht en jaloerse aanleg tot gevolg)...weggeduwd worden door iemand kan misschien wel positief zijn in die zin, maar wat gebeuren moet, gebeurd nu eenmaal, alleenlijk om samen met een aantal mensen tot diepere inzichten te komen

-sommige problemen in relaties zijn er omdat men de partner vreest omdat deze een heldere zicht heeft op het wezenlijke van de wederhelft (kan ook tussen niet samenwonenden of zo zijn)

-men kan zijn ziel bij de overgang naar het spirituele redden door zijn of haar schaduwkanten alleen of samen te overkomen of gewoon te negeren en een andere weg te zoeken (als we die vrijheid tenminste al zouden hebben binnen de hierarchie van het spirituele)..de situaties die aan de basis liggen van de schaduwkanten, moet je telepatisch de baas kunnen (het gaat hier alleen om de levenden, vermits de dood niet echt bestaat en hun energie die van de levenden nog beinvloed)

-schaduwkanten die overheersen brengen mensen in onvermijdelijk negatieve banen

-de rol van de ouder wordende vrouw en man (vooral bij de vrouw mag dit geen jaloersheid meebrengen daar haar ouder worden vaak duidelijker is dan dat van de man)---ook op sexueel gebied hoef je daarom niet voor een jongere partner te kiezen

-man of én vrouw voeren soms gewoon uit wat de moeders en vaders niet dierven of konden via de huidige mix van de geërfde genenstrijd van vroeger.

-ik schreef wel eens dat iedere partner voorbereid op de andere, maar in feite is men best met een deugdzaam iemand die zich ernstig met je verbindt en die op je vibraties van rust of kalmte zit, ongeacht (in sommige gevallen) de intelectuele vermogens of het kort bij het spirituele staan (de dingen die men zich herinnert, zegt men, beduiden altijd iets, bijvb. uitspraak van leraar destijds, iemand zoeken van eigen intelektuele kunnen)het hangt allemaal af van de gedeeltelijk voorbestemde wegen die je ingevolge je wezenlijke erfenis moet gaan

-stel, men blijft kiezen voor de oorspronkelijke verhouding en men leeft in begrip verder en de verhouding versterkt wel, maar bij de vrouw bijvoorbeeld blijft het verlangen naar spirituele intimiteit---gesteld dat deze wordt gevonden en men voelt inderdaad het verschil (als dat al niet het gevolg is van de aanvankelijk verhoogde hormonendans van een al of niet weggestoken driehoeksverhouding)...meestal, eens de opwinding van de eerste ervaringen met de afzonderlijke partners achter de rug én de unieke en meer spirituele band met de nieuwe partner blijft..moet er gekozen worden (uit te werken-deel geschrapt,herwerkt-uitwerken)

-lotverbondenheid in al deze voorbeelden is iets dat leven en dood verbindt, niemand zou mogen ten onder gaan aan zijn schaduwkanten en zo het mooiste van zijn ziel verliezen en in een mindere uitgangspositie na de dood terrechtkomen

-soms heeft men te laat door , al weet men het, dat men een verhouding heeft met iemand die al een driehoeksverhouding achter de rug heeft, of een verhouding had in een huwelijk met iemand die in een ander huwelijk zit (is er daardoor geen andere verbintenis ontstaan en doet men gewoon verder, maar niet met het afbreken van de buitenechtelijke relatie tot gevolg, dan is de betrokkene die door de andere gedumpt wordt wel eigenaar of eigenaares van de wijsheid dat ' men in dergelijke relatie mekaar dreigt op te branden'...maar toch geneigd opnieuw te beginnen...een logisch vervolg op het niet bij mekaar passen van het oorspronkelijke koppel....de nieuweling moet dan weer zorgen voor aanvankelijk een opflakkering en later een nieuwe repetitie van spanningen tussen de oorspronkelijke partners, maar de nieuweling weet vaak niet dat hij of zij de ervaring van complexe relaties nog doormoet en eigenlijk een achterstand heeft...eenmaal die achterstand ingehaald, zal ook de nieuweling complexe relaties mijden;

- in plaats van jaloezie te voelen na of tijdens een relatie kan men gewoon ook de volgende beklagen, al blijft de eigenlijke liefde voor iemand duidelijker aanwezig in één van beide...met momenten van sarcasme en cynisme tussendoor, al moet men blijven proberen van heerlijk over de liefde te schrijven en praten...op duur slaagt het tegenover sommigen om in vermaningen

-wat men in de eerste kus al voelen kan (uitwerken)

-de paar laatste keren dat men met iemand de liefde bilogisch bedrijft, die zeggen heel veel over de hele relatie (het begin en de toppen onthoudt men het beste) , de evolutie van de energiën en fantasieën die naar orgasmen leiden evenzeer, al zou een liefdesspel best altijd in pure aanwezigheid van heel spirituele intieme, invoelbare energie kunnen gebeuren...of de geleidelijke totale verstoring van energiën zou al moeten zijn in de sterren geschreven

-het soms niet verdragen van de energie van zelfs iemand die dichtbij staat , heeft te maken soms met het te laat afbreken van een relatie (al kan lotsverbondenheid bijwijlen pijnlijk zijn, ze hoeft daarom nog niet te stoppen...de genen spelen hier als echte vorm van bewustzijn een zeer medebepalend spel in)---en eenieder die hier ter wereld komt, moet er ook zijn binnen een bepaalde evolutie van een relatie

-in hoeverre is waar dat 'indien men iemands diepmenselijk probleem gekend had' dat dan een afgebroken relatie wel voortgeduurd zou hebben (zou meestal toch blijven meespelen hebben)

-ofwel heeft men in zijn leven de verkeerde keuzes gemaakt, als dat al mogelijk zou zijn, of niet durven kiezen...ofwel is men gewoon te veel schaduwkant, met bijgevolg te veel slecht humeur

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Het beleven van het bewuste wezen in jezelf, ben je zelf

Dat spiegelbeeld van het wezenlijke zijn, concreet door je eigen vertaald; is ook het spiegelbeeld van de buitenwereld. Voortdurend zit je de gevoelens, gedachten, beelden daaromtrent in te schatten om de verbanden te ontrafelen, zin te zoeken en alles ten goede te proberen keren

Iedereen gaat in het leven door een reeks ervaringen.

Neem nu een driehoeksrelatie waarin één zijde van het oorspronkelijke koppel afhaakt van de andere en de andere 2de zijde toch probeert zijn partner te behouden. Aan de andere kant haakt na een tijd de derde zijde los van de eerste zijde. Telkens probeert de eerste zijde de derde zijde weer te winnen, wat lukt, want in feite houden ze van mekaar. Maar dan na jaren merkt de tweede zijde dat de eerste zijde absoluut niks meer met de eerste zijde wil te maken hebben. Na een tijd te midden van veel problemen projekteert de eerste zijde, midden een aantal moeilijke omstandigheden deze ervaring op de derde zijde...en uiteindelijk neemt de eerste zijde eens een deel afstand van de derde zijde. Deze, nieuw met dit soort uitgangspositie, doet pogingen om de tweede zijde weer te winnen...aar, wat onder meer tot dit inzicht en nog te volgen inzichten zal leiden leidt. Mooi toch ?

Of klopt het niet ?

Kerken en godsdiensten hebben het woord religie niet gebruikt in zijn ware betekenis : het verbinden van alle menswetenschappelijke en wetenschappelijke kennisgebieden met het innerlijke van de mens in het begrijpen van zijn eigen

-dichter bij de ziel is iets heel anders, he tis niet alleen de theorie, maar die theorie in de praktijk ervaren dat telt :

cirkels zijn rond, driehoeken soms onvermijdelijk, het geheim van een pyramide onverwoordbaar* (alle drie één)

Een driehoeksrelatie, zoals alles en iedereen, heeft altijd een voorgeschiedenis. Onafgewerkte situaties van voorouders bijvoorbeeld. Maar dan kom je in het leven om daar op te reageren, in feite heb je gelijkaardige energieën, maar toch dat eigene dat je vertegenwoordigd als een fundament naar de toekomst toe. Meestal is de partner waarmee je van start gaat nog zo een slechte keuze niet. Het kan ook zijn dat je al heel vroeg in het leven op een andere baan geraakt, door overheersing van je eigenlijke ik, door de tegenstellingen waarmee anderen zitten, hun twijfels, hun angsten, hun driften...die soms ook in vormen van fysisch misbruik uitmonden, maar dat hoeft zelfs niet.

Zelfs al nemen ze geen fysische of psychische aard aan die de hunne niet is, bestaat het risico dat men de oorspronkelijke koers van zijn leven verlaat en de rest van het leven geleefd wordt in vaarwaters die de zijne of de hare eigenlijk niet zijn. Soms is dit te moeilijk of pijnlijk om te doorgronden, heel vaak moet het zo zijn om dat mensen leren door mekaar en de toekomst om een vervolg op ontwikkelingen lijkt te zuigen.

Op een dag, na de soms moeilijke confrontaties van de ouders zelf, besluit men te trouwen en een familie te stichten. Men valt op een partner die bijvoorbeeld in 't algemeen zacht en volgzaam is, of streng, veeleisend, tot op zeer hoogte begripvol en zo voort, of combinaties daarvan. Het samenleven zelf wijst uit in hoeverre men mekaar kan verdragen. Voor men het weet zit men in sommige gevallen bij de huwelijkstherapeut. Om allerlei redenen, waarover al genoeg is geschreven. Aan toe te voegen, is een faktor die onderschat wordt. Alle ervaringen, gedachten, gevoelens, fantasiën, intuitie enz....die niet uitgesproken worden, raken mekaar op telepatische manier en zorgen voor wrijvingen...OF JUIST NIET Indien mensen, familie,vrienden...je bijvooreeld eigenlijk iets verwijten of je verwensen of wat dan ook, zal die energie ook aanwezig zijn, tussen en in mensen. Mensen die verliefd worden op mekaar, met of zonder periode van langdurige platonica, mensen die vrijelijk alles met mekaar kunnen bespreken gaan een geweldig intensieve band met mekaar aan, die in vele gevallen te niet dreigt te gaan wanneer er een lichamelijk intiem vervolg van komt, dit ten gevolge van afkeuring en jaloezie van anderen, maar ook door het niet kiezen voor mekaar en te veel zware bindingen met anderen...die een gevolg zijn, gedeeltelijk van het GENETISCHE karma van de voorouders en het eigen opgestapelde en wijd vertakte karma.

Mensen die nog nooit alleen geleefd hebben, zullen ervaren dat er wel degelijk een verschil is met vorige toestanden, maar zodra ze daardoor (of, én de medicatie?)weer enigszins in hun sterkte komen en met een propere lei weer aan het leven willen beginnen, zullen ze in vele gevallen merken, dat de vrijheid die ze hebben, sterk gebonden is aan wat op allerlei manieren vooraf ging aan zo een gunstige periode .

In een driehoeksrelatie kan het oorspronkelijke koppel bijvoorbeeld een tijd samen blijven leven, met vooral op gebied van dialogeren of het lichamelijke, een tijdelijke opflakkering, waarheden die kwetsen, dingen die worden opgehelderd, al of niet leren loslaten...in zoverre dat al zou moeten. Groeit de liefde en het samenzijn met de minaar of minares en overschauwt deze soms de oorspronkelijke band in energetische sterkte op tal van manieren, dan komt er bij de meeste koppels een geleidelijke scheiding van tafel of bed of welke vorm van scheiding dan ook. Ook door de invloed van een nieuw personage (een eventueel nieuwe partner van de oorspronkelijke partner van de driehoek, die zonder minaar of minares was), leren mensen mekaar in hoeverre ze jaloers of angstig zijn en wat ze aankunnen, al beseffen ze vaak niet dat ze in dusdanig proces zitten.

Indien men dit alles in bepaalde periodes psychisch heeft overleefd en fysisch heeft aangekund, zal blijken of minaar en minaares, eens er ruimte is om hun relatie vollediger te beleven, dat zonder veel kleerscheuren zullen kunnen doen. Misschien proberen ze eerst een living apart together-situatie, met of zonder kroost in de buurt, of als dat niet lukt vallen ze op een open relatie terug die vaak dezelfde wegen op kan gaan als de moeilijke wegen die het oorspronkelijke koppel had, met inbegrip van de vaak pijnlijke ervaring dat minaar of én minaares weer de etappe van een nieuwe driehoek doormoeten.

Al reageert hun onmiddelijke omgeving op minaar en minares als nieuw gesetteld koppel (of in vorige etappes in de evolutie van de driehoek), neutraal of begrijpend of tolererend of afwijzend tot vijandig (is vaak alleen innerlijk en je merkt het nauwelijks, het wezenlijke resultaat kan, indien één of beide nieuwe partners niet tot rust komen, zijn dat men zijn eigenwaarde en eigenheid ondergraven heeft, ja zelfs het gemeenschappelijke soms, van levenslopen, moeilijker aanvoelen kan. Al zijn die 'toevallen' nog zo wonderlijk, verdere evoluties lijken aan dat verleden van mensen gebonden. Of men besluit het allemaal eens van bijna nul proberen over te doen, (met of zonder nieuw personage) of men verdraagt mekaars heldere inzichten van het eigen perspektief of dat van anderen niet meer... . Dan lijkt alles wel een nederlaag tegenover jezelf, mekaar en de buitenwereld, die maar al te graag heeft dat men een mea culpa slaagt, terwijl ook in minder woelige levens dezelfde problemen in meer of mindere mate spelen. Dan lijkt het als of men een overmatige dosis verantwoordelijkheid draagt tegenover de beslissingen van anderen, terwijl alles niet anders kan zijn dan een samenspel van factoren en mensen en positieve en neatieve emoties in hun interactie, verleden en projekties in het nu. Dan lijkt het of één of beide van de nieuwe partners uitstotingsverschijnselen gaan vertonen in bepaalde periodes. Wat kan ontaarden in nieuwe vijandsbeelden of hechte vriendschap, al of niet als opstapje naar het vroegere of het meer rijpere.

De ene krijgt een eenvoudig dictee voorgeschoteld en maakt zeven fouten en de andere een heel ingewikkeld, en maakt ook zeven fouten. Het leven, een complex, zowel als simpel gegeven dat dan nog eens des te moeilijker wordt door alle mogelijke verschijningen van maladiën allerhande, allerlande, en alle elementen uit de cultuur en het sociale en politieke leven, die een verfijning van een echt filosofisch wereldbeeld met regelmaat blijven hinderen.

-------------------------

 

the master of resistance

stelt zich overwegend neutraal op tegen alles en iedereen

het in je eigen genieten van dingen

sublimeert het lijden en genereert inzicht

maar te prefereren is de warmte van de ontmoeting

die de beste energie in iemand bovenhaald

om soms op wrede en dan weer zachte manier

de weg naar achtergronden en wijsheid te duiden

 

 

 

15:18 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-06-10

lachen kan gezond zijn

het zou interessant zijn voor mieren, te weten waarom ze een groot stuk van de dag een boom op en aflopen,

of voor kikkers...

te weten dat een reiger gevaarlijk voor hen blijft, al lijkt hij hoe hoger in de lucht op een mus.  o.c.

http://www.candidcamera.be/Van+Vlees+en+Bloed/Van+Vlees+e...

http://www.candidcamera.be/

met dank aan VF

16:24 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moppen, humor, tv, gags |  Facebook |

22-06-10

Tao van eenvoud

IMGA0033.JPG

het uiteindelijke doel van de economische, politieke en sociale geschiedenis, is dat de mens op een ecologisch verantwoorde manier zou produceren en op een sociale manier zou verdelen én vooral meer tijd zou hebben om zich te verdiepen in de overige zinnen van het bestaan en het wezenlijke in hemzelf en anderen -oc

http://www.freewebs.com/taovaneenvoud/

toemaatje : docu over ontstaan eb ontwikkeling : handig hulpmiddel om ons geheugen miljarden jaren laten terug te gaan :

http://topdocumentaryfilms.com/genesis/ 

gastblog :  http://t-leven-liefhebben-een-kunst.50plusser.nl/?page=we...

08:15 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tao, eenvoud, huanchu, daoren |  Facebook |

19-06-10

Gemeentewerk.Ook dit is dienstbaarheid.

IMGA0035.JPG

bijvoorbeeld : http://ocmw.tielt-winge.be/

ook voor psychologische hulp kan je terrecht via je gemeente

14:00 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ocmw, mogelijkheden |  Facebook |

08-05-10

Kabbalah en man-vrouw relaties.Oordeel ZELF

Het vrouwelijke voortplantingssysteem was er in de biowereld voor het mannelijke, in die zin is er ooit een eenheid geweest die in de loop der tijden uiteenviel. Ondanks een aantal wijze wenken in oude teksten is het verstandig van ze heel kritisch te interpreteren willen we niet in een aantal ervan verdwalen.

http://www.kabbalah.info/nl/leven-liefde-a-gezin/kabbalah... 

17:56 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kabbalah, man, vrouw, relaties |  Facebook |

16-04-10

Droomwereld volgens Freud,Jung en jezelf.

Nee, je kan er niet altijd iets mee aanvangen en ze  zijn niet altijd spontaan...en we kunnen er nog veel meer over zeggen dan Sigmund en Carl...theoretisch dan...in de praktijk zijn ze weliswaar een hoogstpersoonlijke beleving, toch gekleurd met onze connecties naar anderen toe en vaak op een surrealistische manier gecomponeerd met allerlei belevenissen in de dag zelf of bijvoorbeeld tot 40 jaar terug...soms zelfs een tipje van het toekomstige oplichtend...zoals ook dagdromen dat kunnen zijn, dialogen, gedachten enz... .

http://mystery-mj.jouwweb.nl/bijvoegsels-aanverwante-onde...

13:31 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dromen, jung, freud, jezelf |  Facebook |

05-04-10

Evangelie van Thomas.Gastauteur

http://users.telenet.be/thomasevangelie/index.htm 

11:28 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, thomas, dichter, ziel |  Facebook |

22-03-10

Why I am not an atheist (neither theist?)

Gastauteur : "Why I am not an atheist"

http://futiledemocracy.wordpress.com/2010/03/19/why-im-no... 

zie ook onder comments, het antwoord van co-dichter bij de ziel

http://futiledemocracy.wordpress.com/2010/08/12/so-youre-... 

17:28 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atheism, theism, energy, soul, good |  Facebook |

18-03-10

Toen Christenen en Islamieten uitwisselden

Christen & Moslim vieren samen StPatricksday

gastauteur : bijdrage van een jongeman uit Engeland. Let vooral op de prachtige inleiding over een Christen en een Moslim die samen een dansje doen op StPatricks day. Na deze inleiding volgt een historische schets over de geschiedenis van 'toenadering' tussen beide religies.

http://futiledemocracy.wordpress.com/2010/03/17/islam-and...

(niet in het Nederlands)

17:39 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (1) | Tags: koran, bijbel, cordoba |  Facebook |

13-03-10

de laatste verzoeking van Christus

Boekbespreking Kazantzakis Nikos over J.Christus in de praktijk

http://vissie.web-log.nl/vissie/2005/05/boeken_beklemme.h... 

16:54 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kazantzakis, christus, engagement |  Facebook |