21-11-11

de oude catechismus even herbekeken

 

 

filoview productions


ze hadden, hebben hhun waarde de oude leefregels, maar ...

 

tijd voor een andere catechismus :

 

_kruisteken : als kind doe je gewoon mee en je stelt je geen vragen, sprookjes, abstracte dingen als Vader, Zoon, Geest gaan er vlot  in, al begrijp je niet wat men bedoeld…als je dat teken maakt, denk dan aan noord, oost, zuid en west en aan de kracht van het bewustzijn van de kosmos, waarmee we qua evolutie verwant zijn…en wens goede evoluties van zijn van eenieder die je kent, de verhaallijnen van atomaire, cellulaire evoluties gaan verder langs ons, om ons te verlossen uit onze biologische, emotionele, intellectuele en spirituele eenzaamheid, …de toestand ervan; afhankelijk van voorvaderen en onze eigen reacties en inbrengen.

 

-het gebed des heren  Is er een kracht die tussen al die big bang-cyclussen door, minstens een bewustzijn gelijk aan het mogelijke onze had en die daarvoor geen evolutie van het atomaire naar het biologische en zo verder nodig had…zou kunnen, al is het wetenschappelijke feit dat  alles wat kleiner of gelijk aan nul dreigt te worden, onder druk komt te staan en in het zicht van vormeloosheid, onzinnigheid (nihilisme), ontploft een even goed uitgangspunt dat niet alleen geldt voor sterren en atomen, maar ook voor onze relaties met anderen en onszelf.  ‘Zijn naam heiligen’, laat ons gewoon het goede heiligen en Hem in plaats van God, gewoon het Goede noemen, ook een goed uitgangspunt, beter dan een oude man met een lange baard, zoals wij hebben geleerd. ‘Uw rijk kome’…tuurlijk, de geschiedenis is een verhaal dat in positieve richting zal evolueren, ondanks alles.  Bovendien is er naast de stoffelijke geschiedenis ook diegene die over innerlijke evoluties gaat, hoe we met onszelf en anderen omgaan en daar kunnen tips uit klassieke geloven helpen (doe niet aan anderen wat jezelf niet zou willen dat je overkomt bijvoorbeeld), maar soms moet men wel niet op de manier waarop de andere het zou willen hebben voelen en denken en handelen…afhankelijk van de voorgeschiedenissen van mensen. ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’…een stuk van waar mensen door moeten ligt al vast omwille van wie er aan hen voorafgingen en omwille van wat door de kracht van omstandigheden en de eigen inbreng tot verdere evoluties kwam. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, tuurlijk, maar een groot deel van de Kerk is doof voor linkse analyses over waarom er nog armoede, oorlog en zo in de wereld zijn. ‘Schuld vergeven, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’, komt inderdaad goede energie van vrij, maar ook hier niet overdrijven…en ieder zijn eigen verantwoordelijkheden laten uitzuiveren.  ‘Ons niet in bekoring leiden ‘  …om datgene te doen dat ons in vermijdbare moeilijkheden kan brengen, akkoord, maar zelfs anderen willen helpen kan een bekoring zijn die ons veel vermijdbare lasten oplegt, nogmaals leren zien wat een ander zelf moet oplossen is zeker zo belangrijk. ‘Verlos ons van het kwade’…wat veelal begint met het overwinnen van onze negatieve emoties in onszelf en naar anderen toe.

 

De groetenis des Engels  ‘vol van GENade’, genen zijn spiritueel en we weten wel hoe ze doorgegeven worden, het verhaal van de romance tussen Maria en Jozef, een aanrader die zeker in de buurt van meer waarschijnlijkheid komt  is het boek van Laurence Gardner “Maria Magdalena”…wat een vrijheid dit te typen, vroeger kwam men er op de brandstapel door. ‘bidden voor ons zondaars’…bidden is met een goed gevoel in jezelf leren leven en nauwkeurig observeren wat er in onszelf en anderen omgaat, bidden is niet alleen wensen en gebeden opzeggen, maar de dagelijkse realiteiten leren interpreteren.

 

Het glorie zij den Vader  in den beginne altijd weer de vader, zoon en heilige geest…vertaal dit toch gewoon naar verleden, heden, toekomst…of alles tussen dood en leven en alles ertussen…wat eens was, is nog altijd, maar onder een andere vorm, zelfs zonder kinderen krijgen…alle mogelijke wezenlijke eigenschappen bevinden zich enorm vertakt over de menselijke boom der verwantschap…een poging om dit te begrijpen ; wel moeite doen : zie http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  en zoek het verhalend essay ‘er was dus toch leven na de dood’.  (zie lijst onderaan)  (in feite is er alleen maar leven…’nu, altijd en in alle eeuwen der eeuwen’

 

De 12 artikelen van het geloof   de twaalf geboden : (zie onderaan)

 

Geloven kan je niet  alleen via verwijzingen naar spirituele figuren, het heeft meer met jezelf en anderen te maken die je in je leven tegenkwam en tegenkomt en zal tegenkomen, meer met vriendschappen en liefdes en recht op inkomen en werk dan met mirakelen die vaak helemaal niet nauwkeurig zijn overgeleverd, de echte mirakels zijn vaak niet te beschrijven , ze gebruiken vaak de zeer lange termijn, zowel als de korte als het duizendste van een ogenblik. ‘de verrijzenis van het vlees’, verloopt via een genetische agenda. de twaalf geboden : ontwikkel het sterkere in jezelf/ tracht naar objectieve kennis/ overwin je negatieve emoties/ wees solidair met rechtvaardigen/ doe jouw deel van het werk/ neem de tijd voor stilte en natuur /geld was een middel, geen doel/ ontdek de ware betekenis van trouw/ leef niet alleen om te werken/ overmatige consumptie vervuilt jezelf/ ontdek de symboliek van de zin van het leven/ kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

 

Akte van het geloof  ‘de opperste en onfeilbare waarheid’ verwerf je  niet, benader je wel door alle disciplines van kennis,;gecombineerd met de zelfkennis die ook met de kennis van anderen te maken heeft, die beiden meer van subjectieve aard zijn dan objectief.

 

Akte van hoop  hele sterke kracht die men ook dagelijks kan voelen, onlosmakelijk met het geloof verbonden…destructief indien verbonden met negatieve emoties, werkt alleen maar goed als je die overwonnen hebt.

 

Akte van liefde  geloof en hoop voeden zich met de liefde voor het e(s)thische, het dagelijkse, het goede willen en het onzinnige een zin geven door warm met mekaar om te gaan en moeilijkheden te proberen overwinnen

 

Akte van berouw  loopt het mis, probeer misschien eens op een andere manier, uit schuldgevoel worden soms goeie dingen geboren, soms is het onnodig en werkt het nefast, maar daar moet iedereen zelf en met anderen achter komen

 

De tien geboden van God  Rode draad in de evolutie van godsdiensten, men komt bij één god uit, net zoals de wetenschap, alles is één.  Zweren en vloeken en spotten…velen werden er nadien wijzer door.  Elke dag is eigenlijk een ‘dag des Heren’(Levens).  Bijeenkomen met een paar mensen om te filosoferen over het leven, is vaak meer eucharistie dan vastliggende rituelen over te doen. ‘Vader , moeder zult ge eren, inderdaad, maar conflicten mag men niet uit de weg gaan. ‘Dood niet, geef geen ergernis’, vrij duidelijk, maar de Kerk heeft zich vaak achter het moorden geschaard als plicht zelfs…ook al de hoogste waarheid zeker ?’  ‘Doe nooit wat onkuisheid is’…onkuisheid : op een ijdele egoïstische, harteloze, voor het geldgewin , bruut dierlijke manier van de lichamelijkheid van erogene zones genieten…’zonde’ van de tijd inderdaad onder meer.  ‘Vlucht het stelen en bedriegen’…zelfs als het je overkomt zou ik zeggen…moeilijke oefeningen in het mens worden. ‘Achterklap en ’t liegen’…begrijpen, inleven en analyseren…zijn een hoger niveau van bestaan, dat niet iedereen meer en meer bewust aankan. ‘Wees kuis in uw gemoed’, bon, ‘indien gij niet wordt als deze kinderen’ gaat misschien ook in die richting…oversekst zijn, een verslaving, met  traceerbare redenen waar de verslaafde misschien wel nooit achter komt…onder of over, alles wat met té begint is niet ideaal, behalve tevreden dan;

 

De vijf geboden van de heilige kerk  ‘zonden biechten’…in biechtstoel, een beetje een laatste redding, zoals  seks in de anonieme sfeer…moet in eigen omgeving kunnen eigenlijk/’op boet en vrijdag vlees ontberen’ minder vlees eten, niet zo slecht voor velen, zoals vasten ook positief kan zijn/’te communie gaan rond  Pasen’…belang van goede voeding om je goed te voelen…te communie gaan is gewoon een ritueel van vroeger tijden, je kan beter naar een documentaire over de sterren kijken bijvoorbeeld.

 

Aanroepingen onder het Lof  gezegend zij deze of gene of dit of dat, alles en eenieder kan zowel zegen als het tegendeel zijn onder bepaalde omstandigheden, aanvulling in ieder geval, wat niet wegneemt de verdiensten van vele gewone mensen zowel als de iconen van vroeger tijden

 

Allerlei rituele gebeden en gebeden voor het eten enz  als het innerlijke gevoel er is, hoeven al die aanroepingen van heiligen enz er niet bij…respect voor het eten en zijn voortbrengers en bereiders zijn belangrijker, en ’ s morgens de tijd nemen om de vorige dag te analyseren en innerlijk kracht te vragen, daar hoeven niet die heel oude woorden bij, meestal zonder woorden maar met de kracht van goede intenties, geloof, hoop, liefde…is al genoeg

 

 

 

cathechismusvragen :

 

Eerste les ‘wat we moeten weten en doen om zalig te worden’ : er is teveel nadruk op het perfect willen zijn en oneindig goed enz…we vullen mekaar aan en aanvoelen van het hoe en waarom er van, dat is pas ‘zalig’ en het ‘dopen’, gewoon een ritueel

 

Tweede les  als men de gnostische teksten leest (zie linken linkerkolom http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  ) (zonder deze als dé waarheid dan te bestempelen) merkt men dat de Kerk veel met teksten verdraaid heeft of verzwegen)

 

Derde les :   zie vijftigtal filosofische essays onder http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  alles weten en zien in één entiteit…best niet uit te leggen kunst

 

Vierde les :  schepping : zie essays…ps ‘engelen’ : niet zomaar uit te leggen, zie vorige verwijzingen

 

PS ‘erfzonde’  daar waar vorige generaties mee zaten en dat wat wij wij moeten proberen overwinnen     

 

Vijfde les :  zie vorige opmerkingen en verwijzingen  Christus was al mens, hoefde het niet te worden

 

Eenieder heeft zijn eigen biografie waar ook veel van te leren valt.

 

Overige lessen :  veel loopt spaak omdat veel zich beperkt tot het herhalen van dezelfde mantra’s, weg van het persoonlijke leven van de mens met zijn persoonlijke moeilijkheden, altijd maar de Kerk verheerlijkend en vastlopend op abstracte rituele woorden.  De graven die op het laatste oordeel opengaan en de verrijzenis in het vlees en al die dingen, zo gaan die dingen niet…elke geboorte is een verrijzenis van velen van vroeger en nu eigenlijk, een vervolgverhaal…leven na de dood bestaat ook op een andere manier, zonder al dat bijgeloof van een instituut met verdiensten zowel als enorme gebreken en starheid en misleiding.  Leven volgens zijn eigen de wereld liefhebbend geloof is belangrijker dan uit angst wat na te volgen.  Men moet gewoon kritisch zijn om je energie niet daar te steken waar het niet nodig is. Structurele maatschappelijke veranderingen zijn even belangrijk als naar eenieders geval, te doseren naastenliefde.  De wraak van ‘God’ is te herleiden tot de wraak die de mens zelf over zichzelf en anderen afroept.

 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2011/04/23/er-was-dus-toch-leven-na-de-dood.html

 

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/gedichten/

 

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

 

de twaalf geboden ontwikkel het sterkere in jezelf -tracht naar objectieve kennis- overwin je negatieve emoties -wees solidair met rechtvaardigen- doe jouw deel van het werk- neem de tijd voor stilte en natuur -geld was een middel, geen doel -ontdek de ware betekenis van trouw- leef niet alleen om te werken -overmatige consumptie vervuilt jezelf- ontdek de symboliek van de zin van het leven -kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octo

 

 

 

 

 

IMG_1769.JPGduiven zijn niet dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto octo

We vragen ons teveel af of er andere werelden zijn na de dood, het gaat om de observatie en interpretatie van deze wereld en dan gaan er vele werelden open, minstens zoveel als er aarden van mensen zijn.  Er over fantseren is natuurlijk grappig en da's al wat we kunnen : wie weet is het leven niet alleen mogelijk omdat er gestorven is, zoals een auto benzine nodig heeft, misschien rijden wij wel rond op 'bezieling'. (het goede in de mensen 'vertrekt' maar blijft aanwezig en dank zij de goede energie wordt de negatievere zoveel mogelijk dagelijks overwonnen)

gastauteur :  je kan ze onmogelijk allemaal heel de tijd perfect kunnen, de volgende 22...en dat is ook niet de bedoeling

Relax without laziness
Focus without tension
Perceive without projecting
Witness without judging
Enjoy without craving
Reflect without imagining...
Love without condition
Give without demanding
Receive without possessing
Serve without self-seeking
Challenge without dominating
Meditate without identity
Correct without blaming
Overcome without pride
Laugh without cynicism
Cry without pity
Confront without hatred
Guide without superiority
Be without self-defining
Live without arrogance
Enter without self-importance
Depart without regret
Be one with God

~ Mooji

www.mooij.org

 

 

20:14 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.