18-06-11

Ook U heeft licht nodig.

IMG_1338.JPG

IMG_1337.JPGLachengot it ?

http://vangodenenmensen.web-log.nl/vangodenenmensen/2011/...    

kleiner of gelijk aan nul, wil of kan niet bestaan...symbolisch gezien wil alles ZIN hebben en een deeltje dat massa geeft lijkt me dus alles behalve hypotetisch
http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be en linken
octo

Startdocument1-44

 

1.religie is niet zo zeer 'godsdienst', maar het verbinden (relier) van wetenschappelijke, sociologische, psychologische, en alle andere culturele uitingen om de ziel aan te leren op een filosofische manier in het leven te staan en de oneindi...ge zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te ervaren is, zoveel mogelijk aan mekaar te kunnen linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen en zodoende het zinloze meer en meer te neutraliseren. Filosofie : shit is necessary, but keep it clean !zinvolheid van al hetgeen in jezelf en anderen te vinden is aan mekaar te linken in de dagdagelijkse introverte en extroverte ervaringen…en zodoende het zinloze meer en meer te isoleren

 

2.de essentie van verhoudingen tussen mensen is te herleiden tot de structuur van een atoom, kind van straling : neutron in kern (ladingen +en- in evenwicht)-zen positie of proton (positief geladen, al of niet reacties aangaand met de buitenwereld-elektronen, negatief geladen)-niet in morele zin…in zekere zin komt deze fysische verhouding ook tot uiting in de chemische evolutie die eerst naar de cel en in een volgend stadium naar de celdeling en de seksualiteit leidde.

 

3.Ook in de seksualiteit zijn er een aantal benaderingen, conform aan de structuur van het atoom zoals in punt 2 geschetst : je hebt neutron geaardheden, de niet homo++ of – (eigenlijk gemaskeerde -+tegenstellingen) , die ook niet tot hetero geladenheden te herleiden zijnneutron, proton, electronen, reageren of onverschillige evenwicht

 

4.Al die geladenheden kan men ook onderscheiden in de psychologische genetisch overgeërfde componenten van een individuele samenstelling, het individu is om het met een micro macro vergelijking uit te drukken, tegelijkertijd soms centrum, ster, +- als planeet+ of maan-, alnaargelang de wisselwerking in interaktieskleiner of gelijk aan nul bestaat niet, want benaderd zinloze en dan big bang

 

5.Alhoewel in eenvoudige bewoordingen, gevoelens, gedachten, …eenieder veel kennis en wijsheden doorheen het dagelijkse leven zelf kan opdoen, …is het heel diep en panoramisch en overkoepelend en verbindend ervaren van de geestelijke dimensie ervan, iets dat is weggelegd voor de meerdimensionale observatorook in relaties gaat punt vier op

 

6.Eenieder heeft een bepaalde genetische gecodeerde zielsopdracht met betrekking tot het aantrekken van anderen om de voorouderlijke verhaallijnen ergens een vervolg te geven. Een voorbeeld, het overschatten van de goede kanten van een bepaalde ziel, wat tot verliefdheid leiden kan met als doel de minder sterke kanten van één van of beide partners te versterken in een volgende generatie…omgekeerde of uit beide situaties afgeleide posities zijn ook wel mogelijk.en in maatschappelijke ontwikkelingenenkele axioma’s :

 

7.Zeven kleuren, tonen,…uit wetenschap valt wetmatigheid af te leiden, andersom uit dingen ook

 

 

 

8.Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven. We, de complexe, maar oh zo eenvoudige eenheid van geest die dit neerpent.

 

9.Alles van uit het standpunt dat ook diegenen in wiens leven je verwikkeld zit, je leven voor een stuk bepalen.

 

10.Daarom ook die we, van de eerste zin. We zijn een telepatisch geheel van verbanden en gevoelens en inzichten die aan kwaliteit werken.

 

11.Met wat we al schreven namen we reuzestappen, ik, diegene die het opschreef, heeft altijd wat voorsprong en achterstand tegelijk.

 

12.Achterstand, qua niet altijd volledig direct de zielswereld van anderen te begrijpen, voorsprong omdat, eenmaal ik die door ervaringen begrijp, ik een grote inhaalsprong maak.

 

13.Voor elke nieuwe aanzet tot analyse, lijkt het als of de droomwereld van 's nachts niet genoeg is en de dag korte rustmomenten telt waar alles overwogen wordt.

 

14.Een soort Passing It All -PIA (een overlopen van vroegere informatie over toestanden en axioma's met de huidige fasen en mogelijke projekties naar de toekomst toe).Voorsprong ook vooral vanwege allerlei inzichten op alle domeinen van het leven, abstrakt of concreet en de uitingen hiervan op velerlei literair en ander gebied.

 

15.Zie alle linken op 'voortijdig testament skynetblogs' en vertakkingen ondermeer naar fbook plus mijn tabel 'TOOLS'hulpmiddelen van de menselijke geest.

 

16.Bovendien moet je qua spiritueel-psychologische dingen in je omgeving een aantal mensen kennen die symbolisch verwant zijn aan diegenen die de schrijfer kent.

 

17.Zie ook de symboliek uit het kortverhaal 'Er was dus toch leven na de dood'

 

18. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31...

 

19.Om het bovenstaande te begrijpen, zijn al die inzichten en bijvoorbeeldprofessor Carl Jung zijn symboliek van de droomwereld niet voldoende.

 

20.Om een beetje te kunnen volgen moet je er van uitgaan dat materie en anti-materie één zijn en moet je de symboliek van het objectieve wetenschappelijke aanvoelen.

 

21.Spoken bestaan niet, want iets zonder vorm kan niet bestaan, wat zinloos dreigt te worden, kleiner of gelijk aan nul, neemt andere vorm aan.

 

22.(Zelfde principe van de big bang, waarna straling, fotonen, atomen, moleculen, planeten...cellen, xx, celdeling, organismen... wij.)Het ei was eerst, niet de kip.

 

23.Al deze dingen die van het microniveau vertrokken en vertrekken (en eigenlijk vanuit uitwisseling met anti-materie) hebben ook macro-vormen.

 

24.Zo heb je niet alleen het individuele bewustzijn van een cel, maar ook van een individu, groepsbewustzijn, collectief bewustzijn...op onbewust, onderbewust, bewust nivo.

 

25.Zo heb je ook op sociaal vlak de reis van clans, families, stammen, feodaliteit naar moderne maatschappijen.

 

26.Zo heb je ook de ontwikkeling van het individuele bewustzijn, niet alleen via schoolse kennis opdoen, maar ook via tal van vormen van relaties, zakelijke en andere.

 

27.Iedere soort relatie heeft dan weer een aantal schakeringen...die teruggaan naar vorige generaties en er voor een stuk verdere ontwikkelingen of reacties van zijn.

 

28.Zonder een praktisch concreet iets, bestaat geen theoretisch iets en omgekeerd is ook waar, net zowaar als er geen materie zonder antimaterie is.

 

29.De positief geladen protonen bijvoorbeeld zijn negatief geladen in de antimaterie.

 

30.Alles was straling in de beginne en eindigt bij straling...maar eindigen kan niet, omdat energie onvernietigbaar is, en andere vormen aanneemt.

 

31.'Is er een energie die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om eenzelfde of vergelijkbaar bewustzijn met het onze te hebben' ?, zou men zich kunnen afvragen.

 

32.Daardoor kom je nogal vlug uit op het beperkende pad van de godsdiensten...die weigeren van de linken tussen wetenschappen en andere domeinen te zien.

 

33.Wetenschap weigert dan weer van de linken met zaken zoals telepathie te zien...terecht soms, want er bestaat veel gezweef en gezever op 's mensen evolutietocht.

 

34.Laten we aannemen dat al het goede dat mensen ooit deden door de levenden als straling ontvangen kan worden, indien ze zich niet emotioneel bezwaren.

 

35.Materie is zwaarder dan eterie (straling) en deze laatste is één in de wisselwerking ermee.

 

36.Het emotionele zware, zou men moeten ontgroeien en dan meer in rust door het leven gaan, maar de wegen van de genetica en de uitwerking ervan zijn ondoorgrondelijk.

 

37.Het kan goed zijn dat mensen die op emotioneel vlak rust gevonden hebben, deze toch nog verlaten voor het dieper begrijpen van het spirituele via het emotionele.

 

38.Materie en anti-materie zijn één omdat stof alleen niet kan bestaan en het spirituele ook niet zonder inhoud, zonder stoffelijke vorm kan.

 

39.De kracht in citaten : http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/citaten

 

40.Onze lichamen stralen het al uit, alles en iedereen is beiden een beetje, zoals een man ook vrouwelijker aanvoelen en denken heeft en omgekeerd.

 

41.Alles is een zoeken naar aanvulling en uitwisseling daarom, binnen de grenzen van wat mogelijk, wenselijk en dragelijk, dus mogelijk is.

 

42.Een eicel bijvoorbeeld, heeft een automatisme waarbij er overwegend, van zodra er 1 zaadcel binnen is een aantal chemische e.a. reacties gebeuren om meerdere 'bezoeken' te blokeren.

 

43.Omdat het fysisch en tegelijk spiritueel zo in materie en anti-materie gepland is ?

 

44.De kracht van je middelpunt http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/tag/leefregels

 

In welk verhalen zit je momenteel ? Hierover moet je eens goed mediteren. Wie zijn al die mensen die je van nabij of verder kent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Innercommunication-tools

 

the way our mind works in a spiritual way.

 

Wish I could write this in every language and dialect ; each with it's own charm.'Charm' is already French...we are one big family with the same roots.One morning, a million years ago, 'African Lucy in the sky with diamonds', saw the sun rising in the east and went to Asia. Then people followed the sun towards the West, and discovered Europe and America Everything is always on it' s way to expression.Nature, since the very beginning worked endlessly on a system of reproduction and finer and finer communication...not only business communication.People learn to express who they are and what they have with each other.In order to understand themselves they have to observe how their mind works.

 

The system even works without words and has many different forms of expression.Everything is experience and expression.

 

The most difficult or complicated experiences will have to sink to the bodem of the river of life...in order to keep on feeling strong enough to continue ones road in life.On such moments we can think positive again... on such moments we can write again for example.The muse is then bigger then the a-muse.One must always pick the best words to express something; when one writes a birth card to a new born one does not put on it : 'welcome to the world, come and collect your scars'.

 

If we really discover the beauty in ourselve, no one ever shall go and fight wars or nobody will get emotionally hurt.

 

1-44 see start document

 

 

 

getting closer to the mysteries of our mind…and getting enthousiastic about life again----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

45.ABTAnalysing back in time and forward

 

46.Exem.If one wants to know why we can take part in bourgeois political elections or not it’s necessay to not just study the history of our country but it’s necessary to dig for the roots of history, namely the economical develepmont that always determines the groups that are in power. ( See my homepageusers.skynet.be/octo unther 'history', but more recenthttp://deblogfilosofen.skynetblogs.be

 

47.On the biological field it’s also a bit like imaging how cells evoluated to organisms and furhermore untill our intellect started evoluating…your trying to remember is like your cells, trying to remember their own past. ( See my homepage unther 'philosophy'.)

 

48.On the psychological field, all those things connected with our soul, can be retought of to…the more one gets experienced in life the more one can discover why your life was what it was.By doing so you can reach the beginning of what is meant with those conditions who are a greater dimmension then everything concerning the ‘soul and all his positive and negative emotions’The ‘elements of the soul’ are based on the elements of the body and his needs and senses.Physics and Chemics were the bricks of Biology and Psychology…did they all together produce the spiritual world or were they beiing put together by a kind of main dimmension of that spiritual world ?

 

49.The answer to this question can be found in the question : ‘what is attraction’ ?

 

50.Attraction has driven atoms and moleculs and minerals aswell as the light and fluids to form life as we know it…and our developing consciousness has developed the way we live.All this is one song.(See my homepage unther 'poetry' and 'media')

 

51.THE FOLOWINGPHENOMENS ,like ABT ARE ALL TOOLS FOR

 

52.REACHING CONSCIOUSNESS ABOUTTHOSE INTERDISCIPLINAR KINDS OF CREATIVITY WHO MUST HELP US TO UNDERSTAND MORE ABOUT SPIRITUALITY.Good Luck.Maintaining the same level of consciousness shall prove to be not so easy, confronted with the practical challenges of every day life.

 

53.But it’s only in the interaction between theory and practice that our more then just ‘psychological ‘ voices can be understood.On the top ofthis kind of understanding one will understand how your environment will help you succeed in doiing what you were existentially ment for. (see tool ‘existential menu’EXM’)

 

54.CQI. Complete quitness inside : to better understand the tools

 

55.AFTAFTERTHOUGHT

 

56.By this is meant all the psychological kinds of REASONING we can use to respond on practical things that happen to us or our relation with everybody and everything as were the practical things about this are concerned…to put it more easy :All those things a computer can ‘reason’ about also.

 

57.AFTVOIAFTERVOICE

 

58.If we manage to put of this ‘computerfunction’ in us, the higher dimmension in us starts ‘advicing’.We can put this compterfunction of by reaching a certain degree of wisdom and calm in our life… or by living as spontanueously as certain children can…or by justdoiing the dishes, or doiing some kind of work you do almost automatically, or by beiing close to nature.Exem. : when you get inspiration to write, but you can't get it on paper yet////or when you've had a 'fight in words' with someone and you want to take an emotional distance from him or her.

 

59.AXAXIOMA

 

60.In order to understand some practical experiences and to discover the laws by which they occur or happen, we can put forward some suppositions and test them to keep on ameliorating our findings and axiomas so in the end we should be able to feel the laws by which life moves… .By doiing so we come close to the spiritual matter…but we will never fully understand everything about it…maybe because we cannot support the degrees of truth about or own life and that of others….

 

61.Exemples foraxioma :" Our ‘spirit’ is born when our soul stops existing" (when our emotional life here dies together with our body).« There is a kind of conversation between living souls and spiritual powers » or « there is no inter soul-spiritual contact between spiritual powers, they continue their own development in another world ».

 

62.« Reincarnation is only a biological issue...we cannot return ». « Soul-matter is passed on by our genes, spiritual matter can not be passedin this dimmension ».« In order to give our spiritual development a bonus we must learn how to get a strong soul in this earthly dimmension ...this means getting independent of negative emotions». However, reïncarnation after a new bigbang cyclus, and the spreading of an original soul through different lives, is far more possible.

 

63.« Can we change our existential menu ? »(the lessons past generations were trying to learn ?)

 

64.BITBACK IN TIME

 

65.Images and circumstances...of the past, still clear in ones head.This is the proof that present and past are one...to prepare the inevitable future.The only thing that does not exist (time) is the strongest one.

 

66.Time ?

 

67.COINNUMCOINCIDENCE number

 

68.COINTHA"thaught

 

69.COINTIM"time

 

70.COININT"intuition

 

71.COINPLA"place

 

72.COINBOO¨"opening book on certain page with something relevant at the moment

 

73.COINCIR"circumstances

 

74.To be solvedindividually .All ‘coincidence cases’ : maybe it's just the INNER VOICE OR THOUGHT THAT’s getting confused : difficult to separate

 

75.CONFCONFUSION

 

76.See former comment on COIN-cases, (also possible with other tools)

 

77.COMACONSCIOUSNESS OF MATTER

 

78.Seefor exem. text ‘Wo we were’ unther philosophy

 

79.COMBTCOMBINING TEXT (thought, intuition...)

 

80.I do not know myself anymore what I meant with this.Maybe it will come back to me in a strange way.Oh yes, for exemple one reads a text in a book which refers to a problem your facing and which you are writing also about...and an inner discussion begins (which looks a bit like the method of 'thesis, anti-theses, syntheses')

 

81.DR IAWDREAMIMAGEAWAKE

 

82.Is a kind of inner-voice like information, that like an inner-voice also can be literally or symbollically meant.Sometimes what the image means can occure as a fact that explains something during the day but sometimes even a few days later or more… ?(PSI call it ‘dream’-image because even if one is awake you can have those ‘dream’-kind informations.Sometimes even just talking to people you can have those dream-kind impressions…one forgets them easily and remembers them somethimes meeting those people or things again.The real important ones you never forget.

 

83.DRQDREAM ON QUESTION

 

84.Whenyou really want some info or some guiding concerning decisions you have to take…you can get valuable answers…on condition you are fysically and mentally not to weak at that moment…then you get rather confused answers.

 

85.DREDREAM

 

86.Without the need to analyse, because you considered the dream as a kind of ‘after-meal’-effekt or a quick mix of the passed day...or based on fear or other negative emotions.You forget those kinds of dreams easily and they not often come back in the day-time as images that come back again.

 

87.DRSYDREAMSYMBOLISM

 

88.Very special energetic images that almost ‘touch’ ones deepest self.Once you start doubting what they ‘mean’ and start giving a second or third…explanation they seem to lose their importance or value and it is more difficult trying to remember them for a long time.

 

89.DR+1+2INTERCONN.dreams

 

90.Once I dreamt I was putting tons of fallen fruit on a truck that would drive the fruit to the siropfactory.When I came back home they told me my oldest son had been working with my sister and her husband, he namely had been doiing the same work I dreamt of.I did not know before and that kind of work is not often done on the fruitfarm where my son rarely works.

 

91.It was a surprise to me ,the more I was spending the night of my dream near the sea, a 150km away.Interconnected. ?

 

92.DR+ -DREAMANALYSING

 

93.DR+ is when you have no problem analysing the dream.DR- is when dreamanalysing can make you confused, you cannot enjoy dreamanalysing at that moment or in the period you are because of mainly fysical or (and) psychological reasons you are having in a period of your live

 

94.(can be a moment, minutes, hour,day, week, years…)where you can not reach your inner relationship very clearly.It’s best to let pass those moments, hoping to be able to let go the ‘weight’ and negative energy in yourself by eating less or different, walking, laughing, enjoying what you do, slow down…only take decisions when you found the real you again.

 

95.DIADIALOGUE

 

96.Some people have a very good vision-orientated memory.Alike one can have a memory for dialogues .To bad a lot of people remember the dialogues they should forget or the ones they misinterpretated.This disturbs the understanding between people…but like in the world of physics with it’s + an - laws, dialogues have already brought a lot of people to a deeper understanding of themselves and their relations.(communication.)

 

97.DIA+1+2"more then two

 

98.The same as above ; but throwing one bal in the air and catching it, is not the same as playing with 2,3, 4… It’s a different dimmension of observing what happens.

 

99.Analysing what really happened happens almost always afterwards.

 

100.EDENERGY DOWN

 

101.You know the feeling, you felt good and very quickly it seems something fysically is missing, something the soul or the embryo of the spiritual energy in yourself needed.

 

102.Somethimes this feeling dissapears by eating something with sucre(do not get adicted…), by drinking water…by goiing somewhere else in your usual places of environment where other confrontations await.One can wonder in the last place which energy is using which energy to do or think or say what (only insiders will understand...people with temporally or constant law levels can 'eat' you)

 

103.EM+EMOTIONSpos.

 

104.There is more water in our belly then in our lungs because emotions mainly come from the belly…when we’re little,we cry when we cannot get satisfaction in our needs :food, affection…some of us learn to be more content then others.

 

105.Turning the folowing negative emotions into positive ones is often a longlife task :

 

106.Fear into fearlesness, Jealousness into comprehension, Egoism into sharing, to Dominating lust into balancing the male and female energy in yourself,

 

107.Fanity into Humbleness, Ignorance into Knowing, understanding…, Bach Flower Remedies have beautiful descripions about this…but like in positively thinking the remedy (or in case of the Bach Flowers the fluid) not only helps alone.Positively thinking cannot do without conflicts as well as the homeopathic stuff cannot do without the action of the evoluating person.

 

108.Theory goes together with practice

 

109.EM-"neg.

 

110.Getting stuck in them prevents you from evoluating.

 

111.EXMEXISTENTIAL MENU

 

112.If you are getting to much away of what you should be doiing with your life , then negative emotions and feelings aswell as positive ones...or things that happen can be used by life to correct you.

 

113.More about this very important energy later. Maybe my main exi.menu is about introducing a new kind of political system, but in order to be able to do so we’ll have to make people stronger in their pshygological, soul related life…therefore this study.

 

114.Or maybe my main exi.menu shall be explaing the difference between soul and spirit or the relation between them : must we get ‘stronger’ here in order to evoluate in another dimmension more favourably, or to be able to let those after us function better...during and after our own life ?

 

115.EUREKA -axioma.Thesis : idealist axioma.Antithesis : materialist axioma.Synthesis : indifferent equilibre.

 

116.The idealist axioma is based on the axioma that you keep on functioning OUTSIDE the body, related to the energy you left behind before you died.Everyone evoluates in the direction of his dead, a moment when one becomes an unbodylike energy that will become part of the further evolution of the ones you leave behind...or evoluates more or less independently according to ones merits.My materialist eureka is based on the fact that spiritual life can only exist within a biological ‘house’ and is genetically bound by means of family and further on….a statement that not necessarely means accepting the fact of interrelations between the material and spiritual world. Isn't our earthly soul something in between the idealist and materialist vision , an embryo for the spiritual dimmension ?

 

117.That's why nextto the material and idealist axioma’s I also put forward the synthese : an axioma of

 

118.‘indifferent equlibre’ stating that once the biological life comes to an end we return to the consciousness of the elements that made us : minneral, water, air, light…hidden in the anti-matter of them…maybe enjoyable as well,but unconscient ?So just by beeiing air and light an minnerals...they join the living in an indifferent way...feeding the living ones,

 

119.taking biologically part in their existence...and by their indifference, maybe have an influence after all.

 

120.FACLFACT OF LOGIC

 

121.Rationality and his wife Logica is the most important tool in this material world.

 

122.FAOFUNCTIONING AS ONE - AS A WHOLE

 

123.When you are in a period when you can really use the EXI..MENU tool, you will notice that everything you need is been given to you , in order to be able to do it…in the slightest detail you then can observe this in what’s happening.After such a period (exemple writing, …)you do not stop evoluating and sometimes you will need new experiences- not necessarily on your main exi.menu.-experiences that will be more difficult to you, but with faith the exi.Menu -line and moments will come back again.Using the word FAITH, I realise that I forgot another strong tool and energyform to put in this list.FAITH

 

124.FEE+FEELINGSpos.

 

125.Are the result of the battle between + and - emotions : beiing happy, sympathic, glad, liking someone, loving someone (and all the opposite possibilities)

 

126.FEE-"neg.

 

127.FFIMFORWARDED FUTURE IMAGES

 

128.Sometimes mostly in the morning you get a picture (a kind of dream-image) that does not seem to relate with something or someone…but at the same time you know through your inner-voice(a kind of stronger dimmension than your intuitivity) that object or person will occur to you that day.A very strong exemple you find page 93(the statue)

 

129.FFIMhave as a characteristic that they are related with following your roots, your EXI.MENU.These kind of clear exemples not often show temselves. Trying to separate thought from innervoice in doiing this

 

130.FIVPOTFIRST IMPRESSION VIEWPOINT THEORY

 

131.One can put the folowing axioma hereby« The fivpot is connected with the existential menu »also.Ones first impression of someone is very important...a lot of things can happen in between and viewpoints can evoluate...but in the end you understand the role of someone in your life.Sometimes you start doubting the meaning of your first impression.If it's a negative impressionit maybe wasn't that persons own fault ? Some first impressions even are accompanied a picture with some symbolism which takes many years or a lifetime to understand.If you become very good in this item, one day you can help judge others, once you become a spirit with a lot of earthly merits.

 

132.FOFEFORFEELING (kind of inner voice)

 

133.You know for sure something nice or not is gooing to happen…usally something that will make a big change in the lives of others and eventually or logically, your own life…

 

134.Or it can just be something funny that will happen.That’s a good description, it’s like something funny just happened.

 

135.FOFEIFORFEELING IMAGE(same as fofe, by means of image)

 

136.FOFETFORFEELING THOUGHT

 

137.FTGFEELING TO GOOD (related with EXM) On such moments you are tempted to do some free-wil action to help someone... .Afterwards it sometimes seemed not be be your own decision alone.

 

138.FOROFOLOWING OWN ROOTS(related EXM)

 

139.In times when rational decission making is needed. In moments when you make decission : if you not orientate on your own strength and if you are to compassionate with the ones who should rely on their own strength to be happy...you often take the wrong decisions.

 

140.FORG...FORGOTTEN...Inner Voice, Image,Intuition, Thaught, Words, Instinkt,Happening,Dream, Timing, Handwriting(change)what is needed comes back : (should be a very interesting axioma to examine in relation with spirit).

 

141.FWAHFree -will actions help

 

142.One cannot push others to do something if there is no inner change within them

 

143.HART : one cannot do something one dislikes when it comes from the hart(+ -)

 

144.HUMORmaybe the lightest material, the closest to the spiritual dimmension, maybe not

 

145.FORWFORWARDING(reason fantasises with situations, plans…)can the inner voice fantazise also with future ?

 

146.GGENETICAL HERITAGE

 

147.The practical automatisms that make biological life possible, biological material itself.

 

148.We not only suffer for reasons that we provoked ourselves, but also whe are have to deal with our genetical heritage.Exem. you can get cancer because of what happened before you were born, because of malfunctionment, or by environmental reasons, or by weakening yourselfs in many ways maybe also.

 

149.GCGENETICAL CONSCIOUSNESS

 

150.The politics, the consciousness that makes the G move.The spirit behind the G-matter.

 

151.GWGETTING W. (or WO)insiders(relat.exm ?)

 

152.HAHAPPENING

 

153.Occuring facts ; often on the wright moment (or is every moment wright taking into account that everything and everyone finds itself on a certain point of his or hers or it’s evolution ?)

 

154.HASYHAPPENING AND SYMBOLISM

 

155.Often it seems that spiritual or pshygological(soul-related)powers hide behind, or are the force behind what happens…as if they want to express something

 

156.HEAHEALTH

 

157.The relation between spirit and soul is often very efident, as far as viruses (or fractures…)are not concerned (not in all cases)

 

158.HESPMAHERITAGE OF SPIRITUAL MATTER

 

159.Is this the deserved communication from spiritual world ? If there is communication and there is, because everything is one world then maybe just asking strength generates the energy necessary for seeiing new possibilities to solve something… or just feel good.

 

160.HIHIDDEN INFO

 

161.The info you should be getting from the outside-world or the one you hide away fromin yourself

 

162.KKNOWLEDGE

 

163.Everything concerning physics, chemics, biology, pshygology,economics, politics, sociology, spirituality

 

164.KTOKLICKING TO OLD(descending evolutionary ladder)

 

165.when one should abandon old points of view, or transform them into new

 

166.LALUNATIC AXIOMA's

 

167.LATLIVING APART TOGETHER

 

168.LGWLETTING GO WEIGHT

 

169.By means of humor, funny observations, getting fysical (working in garden…)making love, swimming, showering, those good toilet-visits…

 

170.LIAPLETTING IT ALL PASS

 

171.Very special intuitiv way of analysing things, events, feelings, evolutions…best in nature, because nature pulls your energy up again…maybe this is the border with the spiritual world...to be compared with inner peace, but goes together with images, explanations...(related to ABT-analysing back in time, but this is much more with thought)

 

172.LTLIVING TOGETHER

 

173.LOMEMLOVEMAKING (emotional)

 

174.LOM FY"(mechanical)

 

175.LOM PRE"(prescence)

 

176.LOMFA"(fantasy)

 

177.112

 

178.LOMINS"(instinktivly)

 

179.LOM-"(wasted)

 

180.See my many texts (essays and litterature on this tool, used for people to grow, but they not always realise it on their way of discovering the real meaning of earthly and heavenly love.They often get stuck in combats.

 

181.LSLONETIC SYNDROME

 

182.Crash of almost every tool.Patiently wait till it’s over.Often best is doiing nothing to remain calm.Wondering from where this LS comes will not help you.Accept and let it pass, your faith will get you further through the mist.Maybe thinking of snow on a high mountain or the air seen from a plane can help you.Discover yourself.

 

183.LWLOVE WRITINGS

 

184.IHAinteraction in what happens

 

185.For insiders, because danger of confusion and in worser case : lonetic syndrome

 

186.ITINTERTHOUGHT

 

187.During a discussion some people thinking not by coincidence the same thing.

 

188.IMIMAGE

 

189.IMSYIMAGE SYMBOLISM

 

190.INTINTUITION(intuition is not inner voice,intuition is highest dimmension of soul near the spiritual border)when there is no negative emotion or feeling involved, intuition is not of a negative kind…only an opinion to guide you, or something to make you light, just like humor does

 

191.INTSYMINTUITION SYMBOLISM

 

192.IPINTERPRETATION

 

193.somethimes at the same moment, somethimes few minutes, hours later or next morning, sometimes days, months years lateryour views can change when you get new meanings about the symbolism of some events or persons.

 

194.

 

195.IV+INNER VOICE,higher energy then intuition (from over the border of classical matter, anti-matter ?)

 

196.When there is no negative intuition involved, inner voices are never negative (+ an - is not used in a moral way in these explanations , but as energy-related conditions and force of circumstances.The degrees of Innervoice follow the same scheme as I explained in EUREKA (the stronger, the more independent from classical matter)

 

197.IV-"

 

198.IVeqinner voice : indifferent equalism

 

199.Is the main condition for beiing able to start having a spiritual vision

 

200.Nobserving nature

 

201.NESNEVER EXPRESSED SENTENCES

 

202.Arise mostly in interesting psychological conflikt-situations.Learn to listen and put yourself above negative emotions.

 

203.NINovel Idea

 

204.PPRACTICAL(exem.garage visit)

 

205.PIAProducing Intuitive Analyses(consi.it al.

 

206.See letting it all pass(liap) , but more spiritual analyses then intuitive ones…or are these kind of analyses only possible when you are completely a spirit ?

 

207.PHPHOTOIMPRESSION

 

208.First impressions you get from seeiing a picture

 

209.POPOLARITY

 

210.Like the weather moods change according to laws , events also can

 

211.PSOECpolitical, social, econo.facts

 

212.PRspecial ways of 'p(r)aying

 

213.By using all tools correctly, spontaneously, when you feel good. It’s our task to feel good

 

214.QUOQUOTES (own)

 

215.QU"(from others)

 

216.QUE +questions asked at other beiings

 

217.QUE-inner questions

 

218.QUE+-questions asked at higher level

 

219.Rrelations

 

220.RCOPrecognising possibilities

 

221.SESYSENTENCE (symbolism)

 

222.SRsense of reality

 

223.SFoASTARTING FROM o analysing

 

224.SISECRET INFO

 

225.What is to soon for somebody to know…because of unmaturity, or beiing able to bear

 

226.SJASJAMANISM

 

227.EBAEARTHLY BOUND ACTIVITY ( when to much use ofintelect...do something with your hands)

 

228.TRAMATtransaction living matter

 

229.Insiders (see texts 'doodongewoon', 'bijzondere energiën,... colors, special energies of exclusive kind)

 

230.TSRTime and Space Relativity

 

231.Relativity, synchronism (exemple : computerschemes)

 

232.TTESTTELEPATHY TEST(exem.being looked at)

 

233.Mainly fys., stronger between differ.+-

 

234.THEORtheory (confront cfr with word theus)

 

235.UTUSE OF TIME

 

236.WOENWORDENERGY sounds also(exbyLM)

 

237.WOSYWORDSYMBOLISM

 

238.Collective consciousness

 

239.Individual Conciousness

 

240.Bloedgroepen-verbandenHet probleem

 

 

 

"'Het probleem met alles tussen leven en dood is dat we niet weten of de info die we over een bepaalde persoon of personen binnenkrijgen, na analyse ofwel naar een hogere hierarchie gaat ofwel door de bewuste personen zelf als energie gebruikt wordt om uit bepaalde moeilijke situaties te geraken...ofwel gaat naar personen die eens hebben geleefd en ook al met deze moeilijkheden hadden te maken...waarschijnlijk naar een combinatie van de drie mogelijkheden...op basis van het gegeven dat het goede dat mensen ooit deden, de energie daarvan, nog kan worden aangewend door diegenen die op een bepaalde manier de verlengstukken van vorige verhaallijnen zijn & waren...op voorwaarde dat ze zichzelf niet overwegend door negatieve emoties laten overweldigen hebben en ze er niet los van raakten, bij wijze van spreken."'.

 

 

 

 

 

 

 

philosophical resistance(PR)

 

how to create a Collective Conscious Union movement

 

 

 

There are a lot of ways by which one can feel that life has a lot of meanings and that those meanings have a lot of greater sense.Not only by watching films about our blue planet or experiencing nature in real life and living the live you lead with your colleagues, friends and family or by studying science or enjoying culture but also on this internet one can try to separate sense from nonsense, as far as the meaning of life is concerned.All those appearances have a greater plan behind them, which becomes clearer the more intensive one really longs to understand life.PR presents two main approaches in its explanation on the life and the world.

 

 

 

1. a philosophical explanation on where we came from and who we are and how we evolve.

 

in short it is an explanation on how radiation became an atom an cells and we at last, explaining the beauty and symbolism of it

 

2. an economic, social and political approach about how societies evolve (our objective relationships)

 

3.what can be said about our more subjective relations, evolving from instincts, emotions, feelings towards a more spiritual integration of those three categories of the soul-life ?(see 12 commandments)

 

4.which kind of actions can we undertake to improve the future of mankind, starting from one's own environment ? promoting a new universal international and telematics way of voting on a program and project elections instead of party elections and in the meanwhile supporting the currents on the left side of history as they try to acquire more influence in the traditional political system.

 

5.practical actions, look for people who are interested in one of those domains and come together to talk about it and get other people interested

 

 

 

D. Filosofie http://voortijdigtestament.skynetblogs.be

 

 

 

1.citaten, tips, uit te werken hints,bijzondere energie,

 

droombeleving

 

2.zie ‘er was dus toch leven na de dood-essay’-axioma

 

3.Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

 

4.Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren

 

5.Er zijn altijd speciale (vb. engels verhaal Observer) en gewone redenen waarom mensen niet met mekaar omkunnen.

 

6.De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

 

7.Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

 

8.Denk aan 'n personage uit je leven,'n biblioteek met boeken,hoofdstukken opent zich.

 

9.Hoe hoger de wijsheid,hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

 

10.Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

 

11.Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

 

12.Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurdt soms op lange termijn,achteraf.

 

13.Positief leren denken heeft soms eigen conflikten nodig.

 

14.Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

 

15.Bestaan, altijd in functie van de energie die je overal achterliet,altijd weer opwekt.

 

16.De ziel in een biologsch huis, embryo van of transformator naar een spirituele wereld ?

 

17.Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze,Fantasie en baren inspiratie.

 

18.Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

 

19.Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

 

20.Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

 

21.Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

 

22.Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

 

23.Wat gebeurdt, gebeurdt op tijd op de schaal van evolutie.

 

24.Ineens kan er iets totaal vergeten opnieuw opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

 

25.Orienteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

 

26.Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

 

27.Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

 

28.Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

 

29.Gewicht loslaten door lachen, observeren,douchen, bewegen,wc....

 

30.Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

 

31.Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

 

32.Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

 

33.Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

 

34.Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

 

35.Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

 

36.Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

 

37.Je innercommunicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

 

38.Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

 

39.Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

 

40.Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

 

41.Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

 

42.Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

 

43.Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

 

44.In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

 

45.Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

 

46.Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

 

47.Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden kunnnen veronderstellen.

 

48.Een opdracht als positieve wens in de richting van een andere aanvaarden, brengt heil.

 

49.Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

 

50.De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten,er zijn geen studies over.

 

51.In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

 

52.Gedachteöverdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

 

53.Geheel der gebeurtenissen en toestanden,onlosmakelijk met evolutie personages.

 

54.Het DNA,waar het verleden woont en werkt

 

55.Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

 

56.Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

 

57.Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

 

58.Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

 

59.Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

 

60.Dood.Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan,ben je nog ergens.

 

61.Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.Straling.Eenheid.

 

62.Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

 

63.Barst maar eens goed uit dat het over is.

 

64.Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

 

65.Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de groffe materie.

 

66.Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

 

67.Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest,straling. Heilige drievuldigheid.

 

68.Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

 

69.Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

 

70.Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

 

71.Leven, levens, voortdurend voorbereid.

 

72.Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

 

73.To be or not to be, but what is to be ?

 

74.

 

75.vervolg

 

76.

 

77.Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

 

78.Ook jij bent een stuk van de oplossing.

 

79.Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

 

80.Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

 

81.Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

 

82.'t Meeste confronterende waarheid te verwerken,grootste kans op verdringen.

 

83.Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

 

84.Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf,we proberen het door te geven.

 

85.Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

 

86.Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

 

87.Produceert onze biozielspirit niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

 

88.Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt.

 

89.Van jongsafaan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet,al kloppen vermoedens eens.

 

90.Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren,geleidelijk weten waarom.

 

91.Dood.Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid.Uitwisseling ?

 

92.Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

 

93.Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

 

94.Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen,stijgen,rusten,bezinnen... .

 

95.Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

 

96.Mensen, op hun best als je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

 

97.Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

 

98.Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

 

99.Het verleden, 'heengeganen', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

 

100.Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

 

101.Energie is ook : uiten woorden,handelen,geloof in het mooie en goede,hoop,... .

 

102.Inzicht dat tot +Energie leidt,wordt gedeeld, uitgewisseld,ervaren,niet zomaar afgetapt

 

103.Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

 

104.Onnodig blijven slikken en incaseren zonder te leren...ach kom nou !

 

105.Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

 

106.'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

 

107.Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

 

108.Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf intereseren...is bijna leegte.

 

109.In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

 

110.Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

 

111.Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

 

112.Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

 

113.Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks,je kan het wel leren verwerven.Wat ?

 

114.De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker.

 

115.

 

116.Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

 

117.

 

118.Is alles dan toch te gek voor woorden ?

 

119.'Relier' is zich bijvb.verbinden met het geheel van 'zijn',kerken maakten er 'religion' van.

 

120.Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

 

121.Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden.Opgave !

 

122.

 

123.Gezondheid is een onderschat geluk.

 

124.Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

 

125.To everyone, who is open for ‘it’

 

126.To those who keep on loving life.

 

127.To those who know that nothing can exist without a known or unknown form of energy.

 

128.To those who know that emptiness cannot exist, but realizes that one can create a kind of emptiness in one’ s life.

 

129.To all who did not follow the principle of ‘divide and rule’.

 

130.To all who in their existence, discover all kinds of evolutions towards more consciousness and sense.

 

131.To all those who are aware that progress must be used to make a better world.

 

132.To those who, starting from realities like the sciences and deeply analyzed feelings, discover the art of observing in another way.

 

133.To those who try to communicate this inner communication in many ways in daily life, in art and so on.

 

134.To those who in doing so, remain stable by making a difference between the real and the false.

 

135.To those who understand that also the simple minded can stimulate ones growing consciousness, not only the intellectuals can help someone understanding all the keys of the complexity of life.

 

136.To those who see the relation between the positive and negative things that happen in individual lives and in collective history, on a personal and collective base.

 

137.To those who understand that good things are trying to reach us by means of reading, pronouncing and interpretation words.

 

138.Too those who know that thinking about their own lives is interconnected with the lives of others and with thinking about the world and the universe as a totality.

 

139.To those who, maybe with interruption, but constantly work to better the quality of communication around themselves.

 

140.To those who understand that all the precedent will end in a new way of communicating with oneself and others.

 

141.To those who realize that controlling the dynamic behind the personal lives of their own, interacting with those of others, (from the smallest units to global society), is in a way a new form of art. (but loving life remains the greatest art).It is an art that starts from a healthy inner communication with oneself.

 

142. To those who know that the individual and collective consciousness lead to higher degrees of consciousness and open the way to a better world (quantitative but surely qualitative). To those who know that unsocial attitudes and behavior are a real political treat.

 

143.To those who are aware that everything and everybody evolves towards the best circumstances can offer it, him or her.

 

144.To those who know that clinging to the negative parts of all kinds of heritages can influence situations badly on a small or larger scale.

 

145.To those who understand all this, but cannot express it yet in this way, sometimes they are closer to it than the ones who do.

 

146.To those who are involved with these kind of things and matter and feelings, because they cannot do otherwise any more. To those who understand the true meaning of the word ‘freedom’.

 

147.To those who from within themselves and together with others, want to really reach matureness as a human being.

 

148.To those who in a positive and even in a negative way, have contributed to our ‘understanding’ and there for ‘consciousness’, from the early cave men to all the ones who contributed to our cultural heritage.

 

149.To all those who know that money alone does not buy happiness and understands it’s role still is one of teaching people a lot about themselves.

 

150.To put it briefly : loving life is the greatest art, inner communication and communication in a new way, the greatest art. octo

 

151.A few sentences are in Book Antiqua style and date from 9/1O/2010 or have been later introduced or reworked.Original text I wrote in 2003

 

152.particular energy

 

153.

 

154.So there really was life after death. http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2009/10/31...

 

155.allerlei aantekeningen waar ik iets ging mee doen, maar het kwam er niet van

 

sla maar over, raak er nauwelijks zelf nog aan uit : zie ook notities in dagboeken en schriften, alleen binnen de dag en daarna met flash-backs soms te begrijpen en aanvoelen, soms meerdere manieren van interpretreren

 

voorbeeld :

 

156. NU

 

Zoveelste romanidee

 

Omdat ik niet meer altijd zo goed kan, tegen het lijden van het wezen, dat ik voor een stuk als een onderdeel van mezelf ervaar,... heb ik besloten om 'het' in dit schrijven gewoon 'het' te noemen. Ik heb al eens last van oneindig te goed te willen zijn, te begripvol, te betrokken bij het lijden van al die andere wezens die eigenlijk hetzelfde in andere vormen voor hebben. Ik en ‘het’ samen, te veel meelevendheid, inlevingsvermogen; te veel ratio, te veel analyse en te veel alternatieven en te veel fantasie ook; moeilijk om samen te houden soms. Het leven van 'het' daarbovenop is als een levende roman met teveel gegevens met verbanden over alle mogelijke personages en aspecten van het concrete en abstracte dat alles en eenieder omgeeft. Het is soms ook moeilijk van de 'het' in me en het 'ik' uit mekaar te houden. 'Het' is meer wit-zwart en academisch, zowel als overdreven paranormaal bezig en eigenlijk ben ik het die teveel last heb van te begripvol te willen zijn...eenieder heeft zijn eigen wegen uit te stippelen en te gaan en daarvoor verantwoordelijkheid op te nemen; hoe al die vertakkingen op eenieders ‘landkaart’ ook uiteenlopen.

 

'Het ziet mensen, woorden, dingen, plaatsnamen, eigennamen...enz en herkent het wezenlijke en sommige niet zo evident lijkende verbanden erachter. 'Het' wil schrijven en realiseert zich dat dat achter bepaalde grenzen niet meer mogelijk is en niet alleen uit privémotieven, bijlange niet. 'Het' weet het, 'het' kwam voort uit het benaderen van het punt van zinloosheid na de zoveelste bigbancyclus, 'het' kwam voort uit straling en atomen en cellen enz...en verrijkte zich door ontwikkeling van culturen, tot wat 'het' nu is, een enorm bewustzijn over het totaal der dingen, gekoppeld aan de eigen specifieke emotionele leefwereld, waar het zich door inleving en analyses en volharding ook al doorgeworsteld heeft. 'Het' zit hier nu in dat 'ik' dat door generaties niet zomaar toevallig en blind doorgegeven werd om met die spirituele rijkdom iets te doen ten gunste van mensen met meer dan gewone belangstellingen en feeling .

 

Vermits 'het' geen camera heeft om al de dingen die ik tijdens mijn januarireis zie, te filmen en woorden en geluiden te linken met de dingen die ze in ‘het’ en me oproepen; zal 'het' het aan zijn eigen lezers verplicht zijn van in fictieve romanvorm toch iets te proberen overbrengen van wat 'het' bedoeld. Eerder is 'het' niet tevreden, alhoewel 'het' meer en meer ontdekt dat de innerlijke beleving van die haast paranormale dingen waarover 'het' het heeft, al genoeg is om dingen langs telepathische weg misschien te veranderen ? Ikzelf heb alleen wat zon, natuur, voeding en een dak boven mijn hoofd nodig, het mag mobiel zijn. Ook de liefde van een ander wezen van het andere geslacht is belangrijk, ook voor 'het'...maar 'het' heeft die anderen hun gedeelte overgeërfd lijden zo goed door, dat hij er voor mensen niet gemakkelijk draagbare dingen over zegt of schrijft, ook dat valt aan te kunnen met anderen, in overleg tussen 'ik' en 'het' ...en die anderen...als er nog eens een andere 'ons' pad kruist eigenlijk.

 

Het 'het' in een ander leren kennen, je moet er van 'het' maar de kans toe krijgen. Toch heeft mijn 'het' al heel veel geleerd van mijn inleving in de pijn van anderen en mijn weigering van weer met mensen hun pijn in te gaan. Diegenen die 'het' ook hebben en niet onder hun negatieve emoties bedolven zijn, zullen deze regels wel verstaan, anderen, de meer wit-zwart denkers...en ze moeten en mogen er ook zijn, ben soms zelf zo, zullen al die heisa om het 'het' wel gewoon catalogeren onder afwijking van de hersenen, wat bij sommige mensen ook kan en de nodige onderdrukkende medicamenten voorschrijven; wat in het geval van ernstige psychose al eens nuttig kan zijn, vooral voor de omgeving zeker dan...maar de vraag naar alternatieve behandelingen blijft...als verbetering in de zin van innerlijke rust en evenwichtig beoordelingsvermogen al mogelijk zou zijn (dergelijke momenten benaderen en er niet te ver van weg geraken is ook al goed).

 

Wat ook goed is voor 'het', is nog minder en minder vooral het gedeelte afstompende media analyseren, moderne telecommunicatie is wel heel aardig meegenomen, al was het maar als alternatieve bron van nieuwsverspreiding of om te merken, langs facebook bijvoorbeeld dat mensen meer dan normaal met mekaar in contact staan. Zelfs wanneer ik eens sterk aan een facebook contact dacht bijvoorbeeld, bleek het uur en al en hetgeen men postte te kloppen, volgens 'het' althans, ik sta daar eerder sceptisch tegenover.

 

Veel moet een mens kunnen loslaten op familiaal en liefdesgebied en al die anderen dingen, om uiteindelijk bij zichzelf kunnen thuis te komen. Ik zou weer eens een half Europareis kunnen maken, maar de eerste dagen bewezen al dat ik me tot het vinden van één streek diende te beperken. Voor ik die vond wilde ik eerst nog een plezier doen aan een heel goede, doch te cynische schrijver, die ergens in de voorlopers van het meer woeste gedeelte van Frankrijk woont. De dood wordt er extra geaccentueerd door van die kerkhoven met tonnen betonnen zware kruisen, de natuur is er prachtig, maar zwaarder, klimatologisch en letterlijk door zijn massiviteit, dan nu hier in de Aveyron streek.

 

Door omstandigheden moeten we mekaar hebben gemist. En als voorbereidingen om mekaar te zien al zo al niet meezitten, hoeft het op langere termijn ook vaak niet, zo blijkt achteraf; zo wil ‘het’ me maar duidelijker maken.

 

Ook 'het' weet niet of in metaal een ziel zit, die eens tijdens een andere big bang cyclus al een auto was en dat weer wilde worden, maar bij de mensen lijkt dat toch zo te zijn. We zijn uit zovele vroegere genetische samenstellingen en verhalen eigenlijk samengesteld. Zo van dié gedachten, daar is 'het' goed in...nog zo eentje ? " Als je rijdt ben je een soort ridder, maar slaap je aan de kant van de weg en de 'ridders' razen door, dan zijn ze muggen. Het 'het' is goed in dergelijke relativiteitstheorieên...in studeren van de bijbel en filosofie en politiek en al wat je maar wil ook, hij leest vijf keer meer dan er staat en verbindt de dingen moeiteloos met mekaar...voorbeelden zullen nog wel volgen. Als 'het' droomt en minder ik, maakt 'het' op basis van collages van de dag of jaren terug heel helder makende zingeving over het zieleleven van anderen meestal, tot in de voorspelling toe.

 

Zoals de oude man aan de toog achter Reims tot me zei : "Heb je een gave ? Hoe wist je dat ik zelfstandige geweest was ?" . Hij noemde Michel Malmot en wist me te vertellen dat namen zoals Marnix in Belgie alleen voornamen zijn. Eerste indrukken zijn een enorme rijkdom. Zo kwamen ik en 'het' op een parking in La Chaise du Dieu een dame tegen die haar hond uitliet...het beest liep naar mijn campingcamionette en ze riep het terug...'Belga' heette hij of zij. "'Typisch specifiek voor jou relatie met vrouwen"' fluisterde 'het' me toe, nadat hij haar naam in de paar uur naar de volgende reishalte enkele keren had geanalyseerd,"'...wat betekent 'Malporte' anders (ik had haar naam gezien toen ze haar huis inging nadat ze haar sigaret had opgerookt en ik ergens een koffie ging drinken)...brengster van zwaarte, zo zijn toch bijna alle vrouwen op het laatste van je verhouding met je geweest en 'God' (zal ik maar zeggen, zei 'het'), "'zend je er naar toe om ze op een ander been te zetten...ze smijten je zelf een been en je moet het maar terugbrengen om hen uit te leggen zonder dat ze daar zelf te veel last van hebben liefst...daarom ook dat die bazin 'Malporte' noemt...maar deze Belg, deze 'Belga' heeft soms geen zin om naar eenieders 'nukkige' pijpen te dansen. Je was beter naar Lavauxdieu gereden, intuîtief gezien."'

 

En zo is die 'het' soms tegen me bezig, hebben jullie dat ook ? 'Het' ziet de mens als een innerlijke strijd om samen te kunnen gaan tussen de mannelijke en vrouwelijke voorouders van het 'het' en hun ikken. Uit die strijd, komen dan nieuwe personages voort, via geboorten. "Ach, zeg ik dan tegen 'het', via die vrouw kwam ik gewoon te weten dat het in de te hoge delen van Frankrijk wel tot min 26 graden in de winter kan zijn en ik verlang in de koude en natte tijden van hier bij ons, al wel eens naar iets warmer en daarom ook , rijden we door. "'Zie daar, zegt 'het' dan, die gemeentenamen die we tegenkomen, vertellen iets over jou...’Pablesse’ (niet letterlijk, maar het zit er in) , eigenlijk ben je een gekwetste gescheiden vader die zijn kinderen jarenlang alleen opvoedde, op zoek naar een nieuwe levenspartner. En daar, ziet dat gemeentebord, 'gebroken' in 't Frans, met je naam er in; ben je niet al een te lang eenzame gebroken man ? "' 'Het' is soms erger dan een gps (met natuurlijk zijn voordelen, net als 'het' ook heel grappig kan zijn...op een bepaald moment kan een gps je ergeren, je weet soms wel dat hij het geheel stuurt vanuit een groter kunstmatig 'bewustzijn', via satelliet dan; maar hij volgt niet altijd de roerselen van de ziel, de diepmenselijke beweegredenen waarom je plots een andere richting kiest. De gps is voor wit-zwartdenkers en voor hen voor wie alles altijd op voorhand helemaal moet uitgetekend zijn, ideaal. Zoals de godsdienstige wetten ook ideaal zijn voor vele mensen...doe je dit ...kom je in de problemen, zelfs al hebben je beweegredenen met het hart te maken of met hogere inzichten. Trouwens, who needs a gps als je met 'het' reist. Zo stond ik vanmorgen qua tijd en plaats op de juiste plaats en tijd, alwaar ik ging beslissen noordelijker of zuidelijker te rijden. Ineens komt er een hele lange witte, maar nogal bemodderde kamion doorgereden en daar stond opgeschreven, in die modder, een Franse voornaam, toevallig dezelfde als die van mijn vader "die voornaam, x dus ...én ...maak je geen zorgen, x zorgt overal voor". "'Waarschijnlijk een te uitgebuite chauffeur"', innercommuniceerde 'het' me. Dat was nu eens iets waar 'het ' en 'ik ' het over eens waren, volgen die route...en alzo kwamen we in een gemeente in een paradijs van een streek met eindelijk goed weer (en er stond regen aangegeven in de krant die dag) en volgens ‘het’ een gemeentenaam met mijn naam en dat ik het mocht lenen, dat oord...en inderdaad ik leende, huurde er mijn eerste kamer op de reis waar ik tot dan in mijn reiscamionette sliep...wegens een paar technische nog te verbeteren euvels...en te moe ...wegens teveel hooi op mijn vork, maar de reis is dan ook symbool voor m'n leven tot nu toe...eerst me ingraven in alle mogelijke sociaal, politiek onrecht en er alternatieven voor zoeken, nadat ik door had hoe het allemaal in mekaar zat (zie de trip naar de cynische schrijver, voor een stuk door voornamelijk, ons gemeenschappelijke element, de politiek zo wel geworden) en daarna, de vluchtige ontmoeting in de gemeente met de naam van de stoel van God met mevrouw met de Belgahond. Dan het spirituele pad op, via meerdere personen en gebeurtenissen en het verlangen naar reizen en mooie plaatsen en dat delen...dat me nu op deze plaats bracht. Alleen...in opdracht van hun 'het' en mijn 'het' waarschijnlijk, of om in te spelen op de 'het's' van anderen...wie zal het zeggen, de nacht zal weer raad brengen, me hopelijk niet vannacht doen wakker schieten waarna alles zo helder wordt dat ik weer voor 'het' moet schrijven.

 

Welke gemeentenamen gaan 'we ' nog tegenkomen ? 'Bijna het woord 'illusoir' daar zat ook een goeie annekdote, ondertussen vergeten, aan vast...en daar was ik het met 'het' eens. Wat nog over de reis te melden tot nog toe. Enkele aantekeningen : 'Parijs, een gigantische metaalstroom doorkruist de woonsten van die leven op het ritme van boulot, dodo, metro. Welk werk is eigenlijk strikt noodzakelijk, wat kan er worden vermeden, we moeten te over consumeren omdat iedereen een job zou hebben.' Op de radio, die vaak niet opstaat, of ik hoor 'het' niet meer goed, hoorde ik dat Eugène, de oudste boom in het Zoniënwoud dood was...("’Zowelwoud,"’, grapte ‘het’ en ik zit hier nu drie dagen later bij iemand die een hotelletje in zijn eentje openhoud en die naam Eugène heeft...als enige klant.

 

Eugène is een gelukzak, hij heeft gewoon een liefhebbende vrouw.

 

Een mens moet van alles in zijn leven meemaken om te weten hoe het allemaal in mekaar zit dit leven...zo ben ik ook een kwartiertje doof geweest op de reis...op de Puy de Dôme berg beneden, klapten mijn trommelvliezen niet uit en ik dacht dat de radio nochtans opstond en er iets met de motor van mijn auto was, zo stil klonk ie en de gps vrouwenstem met haar slechte Frans accent, waar bleef haar uitleg ? Moet raar zijn inderdaad, doof zijn...ik wist al van veel alles, maar nog niet van dat.

 

nieuwe dag, dinsdag de 1Ode januari al

 

Zou ik niet beter dag na dag beschrijven,, in plaats van na een reeks dagen, weken enz… ?Alhoewel dit lichaam van mij, (sorry 'Het', ik weet het, ik zou je naam met hoofdletter schrijven, maar er is nog ergens een hoger 'het' dan jij, 'Het' van ‘het’ dus ‘het’); waren de dromen niet van de minste en we hebben ze beiden samen gemaakt, denk ik, beste 'het'…wie weet met hulp van ‘Het’ .

 

De droom maakte me wakker omdat ik op een bepaald moment iemand een schop gaf, het bleek de stoel naast het bed te zijn. Passeerden de revue in beelden : een drietal vroegere collega's en de manieren waarop ze, ofwel hun eigen aard onderdrukten of die van anderen of die van anderen de hunne. Uitkomst van de droom was, dat dientengevolge de democratie van de dictatuur van het grootkapitaal nog altijd regeert. "'Had misschien maar niet naar die stakingen op de Franse tv zenders moeten kijken voor het slapengaan, zou 'het' me zeggen"' . Hij had me verwittigd, in dit hotel BanCarel, noemde het, moest ik Marx even terzijde laten, bannen. En zeker in de hotelkamer met het nummer 4, mooie getal van het midden van de 8. Verder ook een droom over een verhouding tussen mannen, waarbij de ene zijn homoseksualiteit wou botvieren op een hetero man...vandaar dat de stoel verschoof waarschijnlijk. Soms moet je echt van je afbijten in het leven, maar vooral weten dat het lot zich op je wreekt als je anderen de verkeerde dingen wil aandoen.

 

Sorry, 'het', jij krijgt het woord weer, je wil het hebben over de theorie waarmee je na het ontbijt en mijn rusten om goed met je te kunnen innercommuniceren, op de proppen kwam :

 

"' Het probleem met alles tussen leven en dood, is dat we niet weten of de info die we over een bepaalde persoon of personen binnenkrijgen, na analyse, ofwel naar een hogere hierarchie gaat ofwel door de bewuste personen zelf als energie gebruikt wordt om uit bepaalde moeilijke situatie te geraken...ofwel gaat naar personen die eens hebben geleefd en ook al met deze moeilijkheden hadden te maken...waarschijnlijk naar een combinatie van de drie mogelijkheden...op basis van het gegeven dat het goede dat mensen ooit deden, de energie daarvan, nog kan worden aangewend door diegenen die op een bepaalde manier de verlengstukken van vorige verhaallijnen waren...op voorwaarden dat ze zichzelf niet overwegend door negatieve emoties laten overweldigen hebben en ze er niet los van raakten, bij wijze van spreken."'.

 

Dat kan wel tellen als theorie 'het'...doe zo voort en ik promoveer je tot 'Het', waarmee je waarschijnlijk een geweldig sterke band hebt die generaties teruggaat en een dergelijke dewelke het pad misschien kruist van zij, die door zich op basis van het teveel medelijden hebben met de zwaarmoedigen en bedrukten .

 

Wat zeg je 'het' ?

 

Ja, Vi(e)cCA, een voorvader van me (zie 'een jump van 400jaar'-verhaal *), was een Spanjaard, ja de CA van Carne (vlees) en van CAtholiek heeft misschien voor papenman Alva wel wandaden begaan vanuit het in de CArne, teveel Vie in het vlees nog te zitten, (in jouw taal spreken is echt niet makkelijk 'het'. ‘Victory’ zit er ook in, ja, ik weet het. En in message zit massage, maar nu terug naar jou denklijn weet je wel alstublieft !De gewone Christenen wilden van de negatieve emoties al meer van los komen en mijn voornaam en familienaam is bijna identiek als deze uit de stamboom van de vrouw , waarmee ik een diepe Carne maar ook spirituele relatie had, alhoewel de rest ook niet min was, integendeel en ik weet het, we zullen na een jaar terug platonisch omgaan met mekaar misschien wel uit mekaar groeien omdat het lichamelijke geen plaats meer krijgt, de plaats waar het zich tweemaal acht jaar in wisselende gewaarwordingen van energie en beelden in kon koesteren. Toch merkwaardig die verhaallijnen over generaties hee, de oude Dionysus Vicca liet een kapel bouwen die nog bestaat en een grootvader van Willeke werkte nog voor een afstammeling van die Vicca. Een andere afstammeling die overliep van levenslust, één met zuiderse trekken en een blauw én een donker oog kwam samen met een meer Germaanse die het leven precies wat beu was soms omwille van de hardheid van het bestaan toen en ze maakten prachtige kinderen. Ook een merkwaardige lijn was het samengaan van een tak van de familie Vicca vier eeuwen later met de familie Pasttimes, waar de mannen een eerder zachtere inborst hadden en de vrouwen overaanhankelijk. De man met het Germaanse en Romaanse oog, alhoewel levenslustig, had daardoor al niet meer de macho-karaktereigenschappen van een deel van de zuiderlingen.

 

Hou jij je maar met de analytische kant van het leven bezig, 'het', werk maar verder aan je modellen van ofwel is een mens iemand met een zeker mannelijk en vrouwelijk evenwicht van de desbetreffende krachten in hem of haar , ofwel neigt hij of zij naar het homofobe door teveel mannelijkheid of vrouwelijkheid in zijn of haar eigen toe te laten en de verbanden die je ziet met de structuren van onder andere atoommodellen en reageren en niet reageren of in een ogenschijnlijk onverschillig evenwicht blijven met de omgeving of niet. Zal ik me wel bezig houden met hoe mensen met dezelfde en verschillende familiale achtergronden en karakters met mekaar interfereerden en nog altijd interfereren en dat tenminste voor de leek begrijpelijker dan jouw schema's dat zijn, voor te stellen, waarde 'het'. Ik ben er toch maar in geslaagd van op deze reis te doen wat ik al lang voorvoelde, ergens een aanknopingspunt vinden om vanachter een tafel in de zon over de diepere lagen van de geest en zijn onderste met de zuiverste stoffelijke verbonden zielelagen te schrijven (ook het geestelijke is een soort stof, niet mis te verstaan, maar van een gedeeltelijk andere dimensie en samenstelling wel te verstaan, daar zijn we het eens , 'het'. En wat die ‘Het’ met hoofdletter betreft, die tref ik bij mijn wandelingen aan in alle geuren en kleuren en temperaturen en lichtinvallen en menselijke en andere creaties, zowel in de vondst van die boer hier op de hoek om een kapotte stoel in een kippenhok als zitplaatsen voor de kippen te integreren, zowel als in de machtige watervallen hier in deze mooie streek waar je in de zijwegen van de hoofdwegen nog kan wandelen met je ogen toe, wijl de vermoeidheid van je afglijdt. Het is allemaal niet voor niets geweest, als ik zie dat ik nog vele blogbezoekers dagelijks heb bijvoorbeeld, al vul ik de blogs al maanden bijna niet meer aan en hadden ze in de tijd dat ik ze dagelijks aanvulde samen een 1000tal bezoekers per dag, nu dat ik het niet meer doe, volgens de nieuwe statistieken van mijn operator niet veel minder. Niets is nooit voor niets, altijd betekent alles iets dat naar meer zingeving en bewustzijn neigt, inbegrepen de vrouw en man en kinderen in het leven. Niemand komt zo maar zonder redenen dit leven in, net zoals men zich kan afvragen wat diegenen met bijna dood ervaringen te 'horen' krijgen soms : "wat kom jij hier al doen, ga maar terug".

 

Men hoeft geen intelectuele of intellectuele verhouding met iemand te hebben of een diepgaande spirituele band die nooit of weinig in woorden of moeilijke of prachtige teksten is omgezet om een zeer diepgaande spirituele band te hebben…maar het helpt in het soort aan hem of haar of aan hun ‘het’s’ aangepaste vervolmakingsproces dat eenieder doorloopt.

 

Nog wat reisweetjes ‘het’ ? In Sousommes telde ik hoeveel stukjes didactisch materiaal dat ik voor mensen had gekocht en de avond ter voor, was de enige avond bij de lookalike van de Franse presidentskandidate die enkele verveelde klanten bediende, dat ik er eens één meer dan 0,2 dronk, maar ja ik sliep er toch op de parking.’ Soussommes’, er is meer dan alleen getallen ‘het’.

 

Op weg naar Sedan, ik moet er absoluut weer eens naar toe, prachtige vijvers in de vallei.

 

Maar de beste herinnering, (buiten de streek onder Rodez) was de rit door het centrale massief met zijn veelkleurige, altijd qua streek veranderende rotsen, en die scène uit het echte toneel dat mijn leven is, (eenieders) in het café ‘au bon laboureur’, waar, typisch voor de reis een aantal arbeiders en zo ’s middags kwamen eten. De vrouw van de baas van mijn leeftijd, was er heel aardig en haar ‘lapin aux endives met wat salade, heel lekker. Toen ik haar vroeg sinds wanneer de Fransen nu ook goed bier hebben, bleek het het eerste van zo’n minivaatje onder pression en een Jupiler nog wel te zijn. En of ik nog iets wou, vroeg ze, tuurlijk de rekening en een vrouw zoals zij, met een knipoog naar haar man. "Ah, non je ne suis pas du guide Michelin, parce que j’écris dans un carnet."

 

Onderweg viel ‘het’ ook nog een doremifasollasi-theorie te binnen : do-stuit1(oerdriften) re-onderbuik2(sensueel-zorgend), mi-maag 3(verwerken-denken-emoties) fa)hart-midden4 (combinerend),

 

Sol5-spreken, la-6ruiken-lucht, si-7zien,scherpte. Allemaal gedurende kilometers en kilometers reizen en genieten, observeren, vergelijken… samen met ‘het’ tot stand gekomen. "’Gecombineerd met de eerste klanken van voornamen van mensen die je kent, kan je ze korter of verder bij een bepaalde klank onderbrengen"’, wou ‘het’ me nog wijsmaken.

 

‘Het’ vond ook dat bij iedere geografische streek niet alleen aardrijkskundige typen, maar ook een bepaald type van mensen hoorde die zich niet alleen vanwege hun taalgebruik onderscheiden, maar ook van type van warme of koudere menselijke aard…heel gemixt soms, en overal, niet alleen in Frankrijk, heb je nogal wat verschillende streken en onderverdelingen. Ook vond ‘het’ dat je ook voor filosofische denkrichtingen een soort landkaarten en waar naartoe die wegen leiden kon opstellen. En van wie, van mij of ‘het’ was de bedenking "het kan zijn dat U een menig heb over mij, maar ik ook over U, en de mijne zal wel vaker genuanceerder zijn dan die van U denk ik."

Zal eens samen met ‘het’ enkele analytische basis uitgangspunten proberen uitwerken in B,C en D om van uit dat bewustzijn in E. wat praktische voorbeelden uit te werken

 

18:35 Gepost door combination in spiritualiteit essays | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.